Värnamo minskar risk för översvämning – nytt exempel på klimatanpassning

Värnamo har drabbats hårt av översvämningar genom tiderna, senast i januari 2023. Ett stort arbete har lagts ner för att minska riskerna och de åtgärderna visar sig nu ge goda resultat. Det beskrivs i ett nytt exempel i SMHIs idésamling för klimatanpassning.

Småländska Värnamo, beläget i ett nederbördsrikt område, har historiskt drabbats av många svåra översvämningar. Bland annat fick kraftiga regn i kombination med snösmältning allvarliga följder vintrarna 2020 och 2023.

Riskerna ökar också i ett förändrat klimat. Klimatscenarier visar på både mer nederbörd totalt men också betydligt fler dagar med extrem nederbörd.

Översvämning Lagan
Översvämning i Lagan i januari 2023. Foto Värnamo kommun

Översvämningarna uppstår i samband med höga vattennivåer och höga flöden i ån Lagan. Värnamo är beläget vid Lagans utlopp i sjön Vidöstern just där Lagans fallhöjd minskar, vilket innebär att vattnet kan breda ut sig. En annan faktor är att det saknas stora sjöar eller naturliga utjämnande vattenmagasin uppströms, som annars skulle kunna dämpa kraftiga flöden.

Insatser som minskar riskerna

Många åtgärder har genomförts av kommunen genom åren för att minska konsekvenserna av dagens och framtida översvämningar.

Några av de viktigaste insatserna är permanenta vallar, pumpstationer, dammar som fördröjer vattenavrinningen, mobila barriärer, översvämningssäkrad elförsörjning, system för att mäta vattennivåer och verktyg för att utfärda prognoser. Inte minst finns färdiga rutiner för att förbereda och hantera situationer med översvämning.

– Det pågår mycket arbete gällande höga flöden och skyfall inom kommunen och vi kommer bli ännu mer förberedda framöver. Bland annat fortsätter vi bygga fasta vallar, anlägga nya dammar och utveckla prognosverktygen, säger Antti Vähäkari, VA-chef Värnamo kommun.

Mobila barriärer sätts ut
Mobila barriärer rullas ut vid idrottsvallen i Värnamo under översvämningen i januari 2023. Foto Värnamo kommun

Goda resultat efter åtgärder

Erfarenheterna från arbetet har visat sig ge resultat. Vid översvämningarna i januari 2023 var vattennivåerna högre jämfört med översvämningarna i februari 2020. Trots detta blev konsekvenserna mindre tack vare förberedande åtgärder.

Exempelvis kunde alla större vägar hållas öppna och inga avbrott rapporterades för dricksvatten. Länsstyrelsen bedömde i en uppföljning av översvämningen 2023 att konsekvenserna på infrastruktur var mycket begränsade totalt sett.

 

Fler exempel på klimatanpassning

Åtgärder för att minska översvämningsrisker i Värnamo är ett nytt exempel på klimatanpassning. I idésamlingen, som byggs upp av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI, finns fler. Idésamlingen syftar till att sprida erfarenheter och ge idéer för alla som arbetar med klimatanpassning. Exemplen beskriver konkreta åtgärder och utmaningar inom flera ämnesområden. De visar hur olika aktörer har arbetat med att anpassa sina verksamheter till de klimatförändringar som redan märks idag och de vi inte kan förhindra i framtiden.