Vårfloden är igång och SMHI varnar för höga flöden

Vårens ankomst med höga temperaturer och snösmältning innebär också starten för vårfloden. I ett område som täcker norra Svealand upp till mellersta Norrland finns det mer snö än normalt för årstiden. Den närmaste veckan ökar temperaturen, snön smälter och vattenflöden och nivåer i sjöar och vattendrag ökar.

SMHI varnar för höga flöden och översvämning på flera håll i landet. Följ aktuellt varningsläge på SMHIs varningssida

En orange översvämningsvarning är utfärdad för sjöarna Saxen, Bysjön, Björken, Nedre Boten och Gårlången i Ludvika kommun. Här stiger nivåerna och det finns en risk för översvämning av vägar, byggnader och risk för påverkan på samhällsviktig verksamhet.

En gul varning för höga flöden är utfärdad i ett större område i Norra Svealand och Gävleborgs län. Här ökar flödena i åar, bäckar och diken och vattennivåer ökar i sjöar. Även här finns det risk för översvämningar av vägar och byggnader som ligger nära vattendrag och sjöar. De höga flödena och vattennivåerna förväntas att fortsätta öka under veckan.

En gul varning innebär flöden som uppstår i genomsnitt vart 5:e till 25:e år.

Kartan visar olika typer av hydrologiska varningar och var de är utfärdade i Sverige.
Kartan visar aktuella hydrologiska varningar den 9 april, dessa kan komma att uppdateras. Illustration SMHI

Mer snö än normalt i stora delar av Norrland

Det finns ovanligt mycket snö kvar för den här tiden på året i ett område från norra Svealand till mellersta Norrland. I vissa trakter finns dubbelt så mycket snö som normalt.

− Av den anledningen kommer sannolikt volymen på årets vårflod bli större än normalt. Men det är många faktorer som påverkar hur höga flödena blir. Senast under 2018 fanns också ovanligt stora snömängder, men en torr och solig vår gjorde att snön smälte relativt lugnt och de riktigt höga flödena uteblev berättar Niclas Hjerdt, chef för SMHIs hydrologiska prognos- och varningstjänst.

Om snösmältningen går snabbt och i kombination med stora regnmängder, kan flödena bli mycket höga, särskilt om det sker samtidigt över stora områden. I de större älvarna brukar man prata om skogsflod och fjällflod beroende på varifrån smältvattnet kommer. 

Om skogs- och fjällfloden sammanfaller kan det leda till riktigt höga flöden längre nedströms i älvarna. Men om skogsfloden kommer före fjällfloden kan det istället bli en lugnare och mer utdragen vårflod.

− Med dagens snösituation vore det onekligen bäst om skogsfloden kommer före fjällfloden, och helst utan tillskott av stora regnmängder avslutar Niclas. 

Karta som visar att det ligger mer snö än normalt för dagen i stora delarna av norra Sverige.
Snöns vatteninnehåll i procent av normalt 9 april 2024. För hydrologiska prognoser är det mer intressant att se till snöns vatteninnehåll än snödjupet eftersom snöns densitet kan variera så mycket. Illustration SMHI

Läget kan förändras

Hur vårfloden utvecklas längre fram är för tidigt att säga i dagsläget. SMHIs hydrologiska prognos- och varningstjänst följer kontinuerligt det hydrologiska läget och utfärdar varningar vid behov.Följ aktuellt varningsläge på SMHIs varningssida

Vårflodens tre komponenter

En stor vårflod med mycket höga flöden orsakas ofta av tre samverkande faktorer:

  • Mycket snö. Att se till snöns vatteninnehåll är viktigare än snötäckets tjocklek.
  • Snabb avsmältning. Det krävs höga temperaturer under hela dygnet för en snabb avsmältning. Varma dagar och kalla nätter gör att snön tinar och återfryser utan mycket avsmältning. Avsmältningen påskyndas också när det blåser då vinden bidrar till ett effektivare energiutbyte mellan luft och snö.
  • Riklig nederbörd. Regn i kombination med höga dygnsmedeltemperaturer påskyndar avsmältningsprocessen.

Lär dig mer om vårflod i kunskapsbanken.