Uppdaterad tjänst – Risk för vattenbrist

Tjänsten ”Risk för vattenbrist” på smhi.se har fått en ny design och nulägesbeskrivning görs specifikt för sjöar, vattendrag, markvatten och grundvatten. I tjänsten visas nu även nya kartor för markvattenhalt och temperaturavvikelse. I den uppdaterade tjänsten utfärdas en risk för län istället för varningsdistrikt och att eventuella risker för både vattendrag och grundvatten är samlade under respektive län. 

Tjänsten "Risk för vattenbrist" har tagits fram av SMHI i ett samarbete med SGU (Sveriges Geologiska Undersökning). Som tidigare är det SGU som är ansvarig för information om grundvattnet och SMHI för mark- och ytvatten.

I och med den stora efterfrågan på information kring vattentillgång har tjänsten nu uppdaterats. Nulägesbeskrivningen har delats upp i fyra delar som specifikt beskriver:

  • Aktuell situation för de stora sjöarna
  • Flödena i vattendragen
  • Markvattenhalten
  • Små och stora grundvattenmagasin.

Tydligare definition

Definitionstexten har förtydligats för att underlätta förståelsen för innehållet i tjänsten. Fokus för utfärdande av risk för vattenbrist är fyra veckor framåt i tiden, det vill säga för flöden så ska de vara låga under de närmaste fyra veckorna för att en risk ska utfärdas för vattendrag.

Länsvis samling av risker

En förändring i designen är att nu utfärdas en risk för län istället för varningsdistrikt och att eventuella risker för både vattendrag och grundvatten är samlade under respektive län. Numera så utfärdas risk för låga grundvattennivåer för både små och stora grundvattenmagasin. Även i riskkartan presenteras både små och stora grundvattenmagasin tillsammans med låga flöden i medelstora, stora och känsliga vattendrag. I samband med att små grundvattenmagasin har lagts till i kartan så har symbolerna förändrats.

Nya kartor i tjänsten

Efter förra sommarens stora efterfrågan på information om markvattenhalt finns nu sådana kartor i tjänsten.

– Det är två kartor som lagts till som visar den beräknade markvattenhalten den dag som tjänsten har analysterats samt en karta tio dagar därefter. Markvattenkartorna visar den beräknade mängd markvatten som är tillgänglig för växterna, alltså växttillgänglig vatten. Det är viktigt att komma ihåg att kartorna visar beräknade värden, de bygger alltså inte på observationer, berättar Sara-Sofia Asp, ansvarig för SMHIs hydrologiska prognos- och varningstjänst.

Bilden kompletteras med avvikelsekartor för temperatur.

Underlag för länsstyrelser och kommuner

Riskbedömningarna som tas fram gäller för större områden, det vill säga inte enskilda brunnar eller mindre sjöar. Syftet är främst att ge underlag till kommuner och länsstyrelser. Tjänsten ger också allmänheten en översiktlig bild av läget.