Torka i sydost: SMHI genomför en kampanjmätning av vattenflöden i Emån

Extremt låga vattenflöden i Emån har lett till restriktioner och uppmaningar till allmänheten att spara på vatten. SMHI har nu gjort extra mätningar av flödet i Emån för att komplettera kunskapen om hur vattenuttag för dricksvatten, bevattning och annan vattenanvändning påverkar vattentillgången. Mätningarna visar att det finns områden som behöver undersökas vidare för att förstå varför det är så lite vatten.

Det finns begränsade kunskaper om vattenuttag i Sverige som helhet, och under perioder av torka är påverkan från vattenuttag generellt störst. Det beror delvis på att vattenuttagen ofta ökar under varma, torra perioder och för att vattenföringen under dessa perioder ofta är låg vilket gör uttagens andel av den naturliga vattenföringen stor. Ofta finns stora osäkerheter om påverkan av vattenuttag på vattenföringen. Det är alltså svårt att få en samlad bild över alla vattenuttag, säger Niclas Hjerdt, hydrolog vid SMHI och initiativtagare till kampanjmätningen.

 

Fuseån - biflöde till Emån
I Fuseån, ett biflöde till Emån, har SMHIs fälthydrologer nyligen gjort mätningar. Vattenflödet uppmättes till cirka 0,083 kubikmeter per sekund, ungefär hälften av det normala vid den här tiden på året. Foto Gustav Sandehed, SMHI.

Lite nederbörd - återhämtning tar tid

Niclas Hjerdt
Niclas Hjerdt

Emån är ett vattendrag i sydöstra Sverige som just nu har extremt låga vattenflöden. Den främsta orsaken är att området fått ovanligt lite nederbörd den senaste tiden. Det fattas cirka 150 mm nederbörd det senaste halvåret. Dessutom var vintern mild och snöfattig vilket medförde att både grundvatten och sjöar fick dålig påfyllning under våren i brist på snösmältning. Den knappa nederbörden under sommaren tillsammans med de höga temperaturerna har sedan resulterat i ovanligt torra markförhållanden och låg avrinning från marken till Emån. 

 
SMHIs beräkningar som är baserade på historiska väderdata visar att det kan ta många månader innan vattenflödena i Emån återhämtar sig. Eftersom vi inte vet hur vädret under de kommande månaderna kommer att utvecklas är det viktigt att se långsiktigt på vattenhushållningen, säger Niclas Hjerdt.

Med anledning av de låga flödena har kommunerna kring Emån utfärdat restriktioner kring vattenanvändningen och uppmanat kommuninvånarna till sparsam vattenförbrukning. Det är dock svårt att få en samlad bild över alla vattenuttag (nettovattenuttaget). Vissa vattenuttag är tillståndspliktiga, vissa är anmälningspliktiga och vissa vattenuttag sker utan myndigheters kännedom. Tillståndspliktiga vattenuttag kräver dessutom tillsyn för att få information om det egentliga vattenuttaget som kan variera över tid. Tillsyn av vattenuttag är både tids- och resurskrävande.

Kampanjmätning på nio sträckor

SMHI har nu testat ett nytt sätt att uppskatta nettovattenuttag genom att mäta skillnader i vattenföring i övre och nedre ändan av vattendragssträckor vid ett specifikt tillfälle i tiden, och gjort en så kallad kampanjmätning i Emån. Två mätlag från SMHI med två mättekniker vardera genomförde mätningarna på nio olika vattendragssträckor i Emån med tillflöden den 18-19 augusti 2022. Sträckorna var någon till några mil långa. De uppmätta flödesskillnaderna har sedan kombinerats med uppgifter om naturlig tillrinning i sträckorna för att identifiera avvikelser i flöden som kan bero av vattenuttag och/eller regleringar.

 
Kampanjmätning ger en ögonblicksbild av vattenflöden i hela avrinningsområdet med högre rumslig upplösning än vad fasta mätstationer erbjuder. Därför kan mätningarna användas för att identifiera avvikelser som både SMHI och tillsynsmyndigheter bör utreda vidare. Avvikelser kan exempelvis visa på ytterligare vattenuttag eller regleringar som SMHI bör inkludera i flödesprognoser, eller okända vattenuttag eller regleringar som andra myndigheter bör inkludera i tillsynsarbetet, förklarar Niclas Hjerdt.
Karta som visar delsträckor där SMHI gjort kampanjmätning av flödesläget i augusti 2022
Nio delsträckor i Emån med biflöden där SMHI genomfört en kampanjmätning av vattenföring 18-19 augusti. Bakgrundskartan kommer från Lantmäteriet. Förstora Bild
Sammantaget är kampanjmätningen en bra myndighetssamverkan! Vi som tillsynsmyndighet över vattenuttag har inte sällan dålig kunskap om var det till exempel sker privata små uttag. Tillsammans kan flera små uttag leda till vattenbrist. Genom att kartlägga större områden kan vi inrikta oss på ”hot-spots” i vårt arbete. Dessutom får vi genom SMHIs mätningar en bättre uppfattning om flöden, vattenbalanser med mera i kritiska lägen, då vissa mätstationer kanske inte är kalibrerade, säger limnolog Måns Lindell på Länsstyrelsen i Jönköping.

 

Avvikelser visar att mer information behövs

De preliminära resultaten från kampanjmätningen visar att det finns avvikelser i vattenflöde jämfört med vad som kunde förväntas. I fem av de nio undersökta sträckorna syntes oväntade flödesminskningar, men endast i fyra sträckor kan flödesminskningen anses statistiskt säkerställd. På några sträckor syntes oförklarliga flödesökningar, vilket senare kunde härledas till regleringar. Just nu är det i huvudsak regleringen av sjöar som upprätthåller vattenflödet i Emån, vilket gör att vattennivåerna i sjöarna sjunker successivt eftersom de inte fylls på i samma takt.

 
Klimatförändringarna leder troligen till att perioder av torka och vattenbrist blir allt vanligare i Sverige. Kampanjmätning skulle därför kunna bli ett värdefullt verktyg för klimatanpassning av vattenanvändningen i avrinningsområden, menar Niclas Hjerdt.
Hydrologisk mätning i Emån augusti 2022
SMHI genomför vattenföringsmätning i Emån vid länsgränsen mellan Jönköpings och Kalmar län. Den radiostyrda båten skickar akustiska signaler mot botten och mäter sedan dopplereffekten hos den reflekterade signalen. På detta sätt kan man mäta vattenhastigheterna på olika djup när båten korsar vattendraget från ena strandkanten till den andra. För att beräkna det totala vattenflödet summeras hastigheterna på olika djup över hela åfåran. Allt läses av i realtid på en skärm. Vattenflödet vid mättillfället var cirka 1,922 kubikmeter per sekund. Det är omkring hälften av vad det normalt är vid den här tiden på året. Foto Gustav Sandehed, SMHI.