Tillgång till data och kunskap viktigt arbete för internationellt nätverk

I början av november representerar SMHI Sverige på ett internationellt möte om jordobservationer. Mötet hålls av Group on Earth Observations (GEO) och syftet är att stärka och öka takten på arbetet med att göra observationsdata öppna och tillgängliga för alla. På agendan finns också frågan om hur GEO kan bidra till så kallade kunskapshubbar, för att ge fri tillgång till mer förädlad information och kunskap.

SMHI ansvarar för koordineringen av Sveriges intressen inom Group on Earth Observations (GEO). GEO driver frågor som ska öka olika typer av observationer för att få en så komplett bild av jorden som möjligt. Under GEO-veckan den 4 – 8 november hålls även ett GEO plenar- och ministermöte i Canberra, Australien, där SMHIs generaldirektör Rolf Brennerfelt deltar. Mötet ska stärka och öka takten på genomförandet av GEO:s strategiska plan.

Att förstå data

Rolf Brennerfelt

– Lika viktigt som att få tillgång till data, där öppna data är en viktig princip, är det att förstå data. Därför stödjer Sverige genomförandet av GEO:s plan och intentionen att skapa så kallade kunskapshubbar som ska bidra till ännu bättre beslutsunderlag. Tillgång till data och kunskap är också viktigt för att nå de globala hållbarhetsmålen, säger Rolf Brennerfelt.

Exempel på kunskabshubb testas

Ett exempel på en kunskapshubb är Climate Science Basis, en webbtjänst med klimatindikatorer för dåtid och framtid som SMHI utvecklar. Utvecklingen av tjänsten finansieras av FNs gröna klimatfond som främjar klimatarbete i utvecklingsländer. Data ska visas som kartor och grafer samt kunna laddas ner för olika utsläppsscenarier, modeller och tidsperioder. Systemet genererar automatiska rapporter för valbara områden över hela världen. Webbtjänsten testas vid användarmöten under hösten i St Lucia, Kongo (DRC), Kap Verde och Kambodja. Användarna får då utföra praktiska övningar för att kunna använda klimatdata i sina ansökningar till Gröna klimatfonden.

SMHI utvecklar även en kunskapsbas till webbtjänsten och vägledning för olika typer av användare, till exempel nationella aktörer eller internationella konsulter.

Europeiskt regionalt initiativ

I samband med GEO-veckan hålls även flera sido-events.

– Här tilldrar sig bland annat de arrangemang som anordnas av EuroGEO stort intresse, berättar Stefan Nilsson, SMHI, koordinator för GEO i Sverige och som också deltar i Canberra-mötet.

EuroGEO är Europas regionala initiativ inom GEO, som drivs av Generaldirektoratet för forskning och teknisk utveckling. Europas jordobservationsprogram Copernicus bidrar på betydelsefullt sätt, särskilt på satellitområdet och då inte bara till EuoroGEO utan till hela GEO.

Jordobservationssystem viktigt i klimat- och miljöarbetet

GEO, Group on Earth Observations, bildades 2003, med uppgift att bygga upp ett globalt system av jordobservationssystem, GEOSS. Alla former av observationssystem omfattas: land-, havs-, rymd- och luftbaserade. Samordning av globala jordobservationer, en standardisering av informationsutbyte och en öppnare datapolicy medför ökad nytta inom flera sociala välfärdsområden såsom väder, vatten, biologisk mångfald, ekosystem, jordbruk, klimat, energi, hälsa och katastrofhantering. Data och tjänster från det europeiska jordobservationsprogrammet Copernicus har stor betydelse för måluppfyllelsen av GEO.

Behovet av utökade och samordnade observationer är stort i klimat- och miljöarbetet. Världens tropiska skogar, som har stor betydelse för den biologiska mångfalden, minskar i snabb takt. Satellitbilder används för att följa utvecklingen. Havens temperatur och strömmar kan komma att påverkas av klimatförändringar. Bojar till havs med mätinstrument ger ökad kunskap. Jordbävningar och extrema väderhändelser behöver förutsägas med större noggrannhet för att minska konsekvenserna på samhällen och dess invånare. Förfinade mätinstrument behöver utvecklas.