Sveriges nya forskningsfartyg R/V Svea levererat i spanska Vigo

Idag har Sveriges nya forskningsfartyg, R/V Svea levererats till Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Leveransen skedde vid Armonvarvet i Vigo i Spanien där fartyget byggts under två år. SLU och SMHI kommer vara fartygets främsta användare för maritim forskning och miljöövervakning. 

Forskningsfartyget R/V Svea levererades idag till SLU i spanska Vigo och kommer inom kort att seglas hem till Lysekil som är hennes hemmahamn. Ankomsten till Lysekil beräknas till början av juli och därefter inleds en utbildningsperiod för SMHI och SLU innan fartyget tas i drift i slutet av året.

– Vi är glada att vi snart kommer kunna börja avvända det nya moderna   forskningsfartyget Svea för att bland annat samla in data om miljötillståndet i haven. Vårt arbete blir beslutsunderlag i arbetet för en bättre havsmiljö, säger Rolf Brennerfelt, generaldirektör SMHI. 

– Det här är en stor investering av regeringen i vår infrastruktur och ett exempel på hur myndigheter, i det här fallet SLU, SMHI, Sjöfartsverket och Havs- och vattenmyndigheten, kan samverka för att lösa uppgifter.

Övervakar tillståndet i havet

I samverkan med Havs- och vattenmyndighet bedriver SMHI miljöövervakning och genomför månatliga utsjöexpeditioner i Västerhavet och egenliga Östersjön. En gång om året genomförs även en expedition till Bottniska viken. Under utsjöexpeditionerna tas prover av bland annat mängden salt, syre, näringsämnen och plankton för att kartlägga statusen i havsmiljön.

– Med den moderna tekniska utrustningen ombord på Svea öppnas nya möjligheter för provtagningsarbetet. Utöver att vi mäter på våra bestämda stationer kan vi nu även mäta under fartygets gång mellan stationerna vilket ger en betydligt mer detaljerad kartläggning, säger Anders Hulthén, chef för havsmiljöenheten på SMHI.

Ny kunskap om framtida förändringar

Insamlade data i långa och obrutna tidsserier är mycket viktiga för att kunna följa trender och avläsa effekter av olika åtgärder. I SMHIs tillämpade forskning och modellutveckling inom oceanografi, läran om havet, används insamlad data för att utveckla ny kunskap och svara på samhällets frågor om hur havet mår och utvecklas nu och framöver.

– Genom vår forskning kan vi öka kunskapen om hur havsmiljön reagerar på olika påverkansfaktorer, till exempel de åtgärder som görs för att minska övergödningen, men även om hur havet påverkas när klimatet förändras, säger Lars Arneborg, chef för den oceanografiska forskningen på SMHI.

– Kunskapen kan sedan användas för att vårda och förvalta haven, havsmiljön och ekosystemen.

Flexibelt fartyg för olika användare

R/V Svea är ett av de modernaste forsknings- och övervakningsfartygen i Europa. Fartyget är specialanpassat för den verksamhet som både SMHI och SLU bedriver. Det är samtidigt en flexibel plattform som möjliggör en framtida verksamhet för andra användare, till exempel svenska universitet och högskolor. Flexibiliteten innebär stora möjligheter för alla typer av havsrelaterad forskning och verksamhet.