Svenska kyrkor rustas för klimatrisker – nytt exempel på klimatanpassning

Översvämningar, luftfuktighet och frostsprängningar är några av de utmaningar som kyrkor och kulturbyggnader står inför i takt med det förändrade klimatet. Svenska kyrkan har tagit fram en digital utbildning som ska stötta församlingarna i arbetet med klimatanpassning. Det beskrivs som ett nytt exempel i SMHIs idésamling.

Skadad fasad på kyrka
Frostskadad kyrkofasad. Foto Rebecka Svensson

Svenska kyrkan är en av landets största fastighetsägare. Men klimatförändringen innebär stora utmaningar för kyrkor, kyrkogårdar och kulturföremål.

Några exempel är fler och mer intensiva skyfall som orsakar översvämningar och andra direkta skador. Ökad luftfuktighet resulterar ofta i mögelangrepp, ett problem som kan bli värre i takt med att värmen tidvis dras ner i kyrkor för att spara energi.

Utbildning för församlingarna

Ansvaret för att förvalta kyrkans fastigheter vilar generellt sett på respektive församling och pastorat. För att stötta församlingarna i arbetet med att minska sårbarheten för klimatrisker har en ny utbildning i klimatanpassning arbetats fram.

– För att nå ut till samtliga drygt 1 300 församlingar landet runt valde vi att satsa på en digital utbildning, en så kallad e-learning.  Vi vill främst öka förståelsen för klimatanpassning och kunskapen om hur man kan arbeta, säger Natalia Svensson, klimat- och miljösamordnare i Visby stift.

Klimatutmaningar och klimatriskanalys

Översvämning vid kyrka
Sandsäckar och pumpar används för att skydda kyrkobyggnad, Arvika pastorat år 2 000. Foto Hans Gustafsson

Utbildningen innehåller faktamaterial kring klimatutmaningar, förutom översvämningar och luftfuktighet exempelvis erosion, ras och skred, torka, vegetationsperiod och värmebölja. Här beskrivs hur byggnader och kyrkans verksamhet påverkas.

Utbildningen uppmuntrar till att arbeta fram en klimatriskanalys som kartlägger vilka risker en specifik fastighet står inför.

– Det finns också ett avsnitt som handlar om att arbetet med klimatanpassning ska göras inom ramen för all ordinarie förvaltning. Exempelvis ska handlingsplaner för klimatanpassningen integreras i befintliga arbetsdokument, säger Natalia Svensson.

För alla medarbetare

Upplägget i utbildningen är flexibelt, en överblick ger möjlighet till fördjupning i de delar som är aktuella för respektive församling eller pastorat. Utbildningen nås av alla medarbetare och förtroendevalda via Svenska kyrkans intranät.

I projektet bakom utbildningen deltog representanter från Visby-, Strängnäs-, och Luleå stift. Projektet är finansierat av Svenska kyrkans ”Färdplan för klimatet” – en färdplan som ska ta Svenska kyrkan till klimatneutraliet senast år 2030.

Fler exempel på klimatanpassning

Detta är ett av många exempel på klimatanpassning. I idésamlingen, som byggs upp av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI, finns fler. Idésamlingen syftar till att sprida erfarenheter och ge idéer för alla som arbetar med klimatanpassning. Exemplen beskriver konkreta åtgärder och utmaningar inom flera ämnesområden. De visar hur olika aktörer har arbetat med att anpassa sina verksamheter till de klimatförändringar som redan märks idag och de vi inte kan förhindra i framtiden.