Stora regnmängder i centraleuropa

Mycket stora regnmängder har fallit över stora delar av Centraleuropa den senaste veckan vilket har lett till betydande översvämningsproblem i flera floder och läget ser riktigt allvarligt ut på flera håll, framförallt i Tyskland, Tjeckien och Österrike.

Det är framförallt floderna Donau och Elbe med biflöden som är drabbade men även Oders huvudfåra och sydliga biflöden är drabbade liksom något biflöde till polska Wisla.

I södra Tyskland är läget utomordentligt riskabelt, där förväntas nivåerna i Donau överskrida de som nåddes 2002. Just år 2002 drabbade södra Tyskland, Polen och Tjeckien mycket svårt av översvämningar och det blev startskottet för den europeiska kommissionen att ta initiativ till ett gränsöverskridande prognosverktyg, vilket utmynnade i EFAS, European Flood Awarenes System.

SMHIs roll i EFAS

SMHI har en roll i EFAS, där vi övervakar floderna som mynnar i Östersjön samt Elbe. Våra kollegor i Holland och Slovakien delar på övriga floder i Europa där slovakerna ansvarar för tillrinningen till Svarta havet och Adriatiska havet och Holland för Atlantens floder och delar av Spanien.

Vår uppgift är att övervaka det hydrologiska läget och gå ut med tidig varning för höga flöden. Varningarna går ut till de nationella hydrologiska instituten som sedan sköter information till allmänheten, bistår räddningstjänst etc. Även EU:s samordnande katastrofmyndighet, MIC (Monitoring and Information Centre) får dagliga sammanställningar av det hydrologiska läget.

För koordineringen av EFAS uppdrag att sprida varningar och föra dialog med medlemsländerna ansvarar också SMHI.