CORDEX klimatinformation vid EGU:s geovetenskapsmöte

För modelleringar av framtidens klimat på en regional skala krävs både samarbeten och datorkraft. CORDEX bidrar bland annat till att de länder som inte själva har resurser att ta fram regional klimatinformation kan dra nytta av det globala samarbetet. Vid det stora geovetenskapliga mötet EGU2020 den 4-8 maj 2020 uppmärksammades den information som produceras inom CORDEX vid flera av de ingående sessionerna.

Tre jordglober med rutnät över regioner

CORDEX (COordinated Regional Downscaling EXperiment), vars projektkontor finns på SMHI, samordnar globalt samarbete kring utveckling av klimatscenarier och modeller på lokal och regional skala. CORDEX arbete är mycket viktigt för IPCC:s rapporter, bland annat den kommande Assessment Report 6 (AR6). 

Flera av sessionerna vid EGU2020 behandlade regional klimatmodellering ur olika aspekter och hade därmed starka kopplingar till CORDEX arbete. 

Särskilt sårbara områden prioriteras

CORDEX handlar om att arbeta för hållbara samhällen genom att hjälpa beslutsfattare och andra att förstå riskerna med ett förändrat klimat. Studier som är baserade på CORDEX-information visar vikten av att arbeta med tillräckligt hög upplösning och bra beskrivningar av fysiska processer.

– På detta sätt kan man svara mot specifika regionala problem för att till exempel få nederbörden rätt i områden med komplex topografi. Samtidigt kan man se landförändringar och regionala klimatförändringar och därmed öka kunskapen inför planering av riskhantering i områden med låg kapacitet, säger Iréne Lake som är föreståndare för det internationella projektkontoret för CORDEX på SMHI.

Många av de analyser och experiment som presenterades vid konferensen hade CORDEX-CORE som bas. Det betyder att man specificerat minimikrav gällande exempelvis upplösning (grid spacing) och vilken tidsrymd som omfattas. Eftersom regional klimatmodellering kräver extremt mycket datorkraft har man inom CORDEX-nätverket också föreslagit en prioriteringslista, bland annat med områden som är särskilt sårbara/utsatta när det gäller klimatförändringar. 

Klimatet vid våra poler har stor påverkan på resten av jorden, både socio-ekonomiskt och ekologiskt. Även här spelar regionala klimatmodeller en viktig roll för att öka förståelsen kring de mekanismer som tidigare påverkat och i framtiden kommer att påverka livsmiljöerna.

Stärkta samarbeten mellan experter och forskare

Ett av målen för EGU är att skapa och stärka samarbeten mellan experter och forskare av olika slag. Representanter för såväl CORDEX som SMHI har varit viktiga deltagare i flera av sessionerna. Exempelvis belystes ett av CORDEX pilotprojekt om konvektiva processer över Europa och Medelhavet under en session om atmosfärsmodellering där upplösningen måste vara tillräckligt hög för att kunna beskriva konvektion på ett riktigt sätt. 
CORDEX lyftes även vid en Open Science session vars syfte var att utveckla innovativa verktyg och tekniker för att integrera, hantera, utvärdera och sprida information gällande olika system för ESSP (Earth Systems Science Prediction). 

Arbete för en hållbar framtid

– De utmaningar vi alla upplever och kommer möta på grund av klimatförändringarna genomsyrar alla delar forskning och samhälle. EGU är ett inarbetat och viktigt forum för att dela med sig och ta del av den senaste kunskapen. SMHI och CORDEX tar med sig nya insikter som kan hjälpa oss att bli ännu bättre på att medverka till en hållbar framtid för alla som lever på vår planet, säger Iréne Lake.