SMHI utreder lämpliga platser för råvattenintag i Glan

SMHI har på uppdrag av Norrköping Vatten och Avfall, Nodra AB, utrett lämpliga platser för råvattenintag i Glan. Nuvarande intag är inte optimalt eftersom vattnet som tas in i vattenverket ibland har för hög temperatur under sommaren. Placeringen av de nuvarande intaget har också nackdelar i form av risker med närheten till hårt trafikerade vägar och järnvägen.

– I stort sett varje sommar uppstår problem med hög vattentemperatur i råvattnet som tas in från Glan vid Borgs vattenverk. Vid temperaturer över 20 grader är dricksvattnet tjänligt med anmärkning. SMHIs beräkningar av nuvarande vattentemperatur och enligt klimatscenarier för slutet på seklet visar att vattentemperaturen kommer öka i framtiden, förklarar Sofia Åström, produktchef vattenmiljö hydraulik, SMHI.

Glan

Dagens intag ligger nära stora vägar och järnvägen. Det innebär att råvattenintaget riskerar att påverkas vid eventuella oavsiktliga utsläpp exempelvis olyckor.

Nodra har också behov av att i framtiden bygga ett nytt vattenverk som ersätter produktionen vid de nuvarande när genomgripande renoveringar ska genomföras. Utredningen som håller på att slutföras innehåller vattentemperaturens utveckling vid ett antal föreslagna lämpliga råvattenintag vid olika tillflöden till Glan, i dagens och framtidens klimat. Utredningen visar också i vilken grad de olika tillflödena påverkar de föreslagna råvattenintagen.