SMHI uppdaterar informationen om stigande havsnivåer

Havet stiger på grund av den globala uppvärmningen. Olika delar av Sverige kommer att påverkas på olika sätt. Skillnader i framtida medelvattenstånd utifrån olika utsläppsscenarier visar tydligt vikten av att hålla nere mängden växthusgaser i atmosfären. I en uppdaterad tabell med kommunvis data finns nu möjlighet att se på medelvattenståndet för vart 10:e år fram till 2150.

Ett översvämmat Tylösand dagen efter stormen GORM den 30 november 2015
Ett översvämmat Tylösand dagen efter stormen GORM den 30 november 2015 Foto Anette Jönsson

Havet stiger redan idag och kommer att fortsätta stiga i hundratals till tusentals år framöver. Detta gäller även om den globala uppvärmningen skulle begränsas till 1,5 eller 2°C eftersom havet reagerar mycket långsammare än atmosfären. Vi kan dock påverka hur snabbt och hur mycket havet stiger genom att minska utsläppen av växthusgaser och därmed begränsa den globala uppvärmningen.

– Skillnaden mellan framtida medelvattenstånd för olika utsläppsscenarier visar tydligt på hur viktigt det är att hålla nere mängden växthusgaser i atmosfären. Kan vi minska utsläppen blir temperaturökningen lägre och därmed blir även havsnivåhöjningen mindre, säger Sofie Schöld som är koordinator för SMHIs arbete med stigande havsnivåer.

De största oklarheterna kring framtida medelvattenstånd finns i hur mycket inlandsis som kommer smälta från Antarktis och Grönland. SMHI har därför denna gång även tagit med två beräkningar av framtida medelvattenstånd som visar vad som skulle kunna hända om inlandsisarna skulle smälta betydligt snabbare än vad som är troligt.

Mer information för kustkommuner

Den uppdaterade kommuntabellen innehåller nya beräkningar av framtida medelvattenstånd för respektive kustkommun med fler valbara år än tidigare och för olika utsläppsscenarier. Dessa baseras på den pågående sjätte kunskapsutvärderingen (Assessment Report 6, AR6) från FN:s klimatpanel IPCC. I denna ingår flera specialrapporter och delrapporter som sätter klimatförändringar, konsekvenser och möjliga lösningar i ett globalt perspektiv. För detta samarbetar tusentals ledande forskare världen över.  

– De nya beräkningarna finns för vart 10:e år mellan 2030-2150. Nu går det alltså att se på medelvattenståndet för fler år än tidigare och också längre fram i tiden. Vi måste dock komma ihåg att havet kommer att fortsätta stiga även efter denna tidpunkt, säger Anette Jönsson som är produktansvarig för SMHIs havsnivåinformation.

Börja arbetet nu

Det finns också Excelfiler med kommunvis data att ladda ner där användaren själv kan skapa diagram över möjliga utvecklingar.

– Havet stiger redan nu men det finns fortfarande tid för anpassningsåtgärder och utsläppsminskningar. Men det gäller att börja se på dessa nu och inte vänta, säger Anette Jönsson.