Kartläggning av översvämningsrisker gav underlag för förebyggande arbete i Marks kommun

Efter att Marks kommun under 2015 drabbats av svåra översvämningar anlitade kommunen SMHI för att identifiera och kartlägga känsliga översvämningsområden. SMHIs rapport har blivit ett viktigt beslutsunderlag för kommunen som bland annat kommer att  höja en gång- och cykelbro som visade sig ha en dämmande effekt vid höga flöden.
 

I samband med översvämningarna 2015 översvämmades befintlig infrastruktur i området, bland annat överströmmades två stycken infiltrationsbrunnar som Marks kommun använder som vattentäkt.

–Kommunen var därför intresserad av att kartlägga översvämningsrisker i området och att ta reda på vid vilka flöden som infiltrationsbrunnarna kan komma att överströmmas, berättar Linda Tofeldt, hydrolog vid SMHI.

Med hjälp av hydraulisk modellering och terrängdata togs översvämningskartor för flöden med olika återkomsttider fram för att kartlägga översvämningskänsliga områden. SMHIs rapport med rekommendationer och statistik har hjälpt kommunen i sitt åtgärdsprogram mot översvämning.
 

Översvämning i Piteå, juli 2014
Foto Anders Rehn

– Vi har haft stor användning av rapporten som beslutsunderlag i vårt arbete att förebygga översvämningar. Vi har till exempel använt rapporten som beslutsunderlag för att konstatera att befintlig vall som byggts vid vattenverket är tillräckligt hög. Rapporten fungerar även som ett bra stöd för att visa på att åtgärder behövs för att skydda befintliga infiltrationsbrunnar mot översvämningar och vi undersöker lämpliga åtgärder vid den gång- och cykelbro som hade en dämmande effekt vid Vännåkra, säger Magnus Palm på Marks kommun.