SMHI inför nya varningsgränser för höga flöden

I februari 2021 inför SMHI nya varningsgränser för att utfärda varningar för höga flöden i vattendrag. De nya gränserna blir högre än idag och är en del av förberedelserna för SMHIs införande av konsekvensbaserade vädervarningar. Alla som följer och påverkas när varning för höga flöden utfärdas kan behöva anpassa sina rutiner.

SMHI inför nya varningsgränser för höga flöden i vattendrag. Införandet är en del av SMHIs övergång till konsekvensbaserade vädervarningar 2021 och sker i god tid innan vårfloden.

Lena Eriksson Bram
Lena Eriksson Bram

 – Varningsgränserna ändras för att tydligare kunna kopplas till konsekvenser orsakade av höga flöden, säger Lena Eriksson Bram, ansvarig för SMHIs hydrologiska produkter.  

 – De nya varningsgränserna är viktiga att känna till för alla som följer och påverkas av SMHIs varningar för höga flöden. Om man till exempel bor eller vistas vid vattendrag, eller driver en verksamhet kan eventuella rutiner behöva anpassas.  

 

 

Ny ”lägstanivå” för utfärdande av varning

Varning för höga flöden utfärdas när det finns risk för större vattenmängder än normalt i ett vattendrag. De nya varningsgränserna för höga flöden innebär att lägsta nivån för att utfärda varningen höjs.

 – SMHI ska utfärda varningar vid ovanligt höga flöden. Dagens varningsgränser innebär att SMHI utfärdar varningar för flöden som inträffar i snitt vartannat år, vilket är relativt vanligt och därmed sällan medför allvarliga konsekvenser, säger Lena.

 – En högre lägstanivå innebär att SMHI kommer att utfärda varningar för höga flöden mer sällan, men varningarna blir också mer relevanta eftersom varningsgränserna är tydligt kopplade till konsekvenser.

Under perioden februari - april 2021 kommer varning för höga flöden fortsätta utfärdas som klass 1-, 2- eller 3-varning. I samband med införandet av konsekvensbaserade vädervarningar kommer såväl varningar för höga flöden som andra vädervarningar att istället få etiketten gul, orange eller röd. Röd blir då den allvarligaste varningsnivån. Mer information om de förnyade vädervarningarna kommer att finnas på smhi.se.

Ån Lagan vid Fryele kvarn, Småland
I samband med riklig nederbörd kan flödena i vattendragen öka till varningsnivå, Här ses Lagans höga flöden vid Fryele kvarn, Småland, i februari 2020. Förstora Bild

Ny översvämningsvarning kompletterar

I samband med att SMHI går över till ett konsekvensbaserat vädervarningssystem 2021 införs även en ny varning för översvämningar. Översvämningsvarningen kommer att utfärdas när vattennivån i vattendragen är så hög att den riskerar att påverka omgivningen, till exempel byggnader, järnvägar eller jordbruksområden, och blir därmed ett komplement till varning för höga flöden.