Smartare hantering av regnvatten minskar risken för översvämning

Med klimatförändringen väntas skyfallen i Sverige bli både vanligare och kraftigare. VA SYD uppmanar privata fastighetsägare att göra egna åtgärder för att minska belastningen på avloppsnätet, och därmed minska risken för översvämningar. Satsningen ”Tillsammans gör vi plats för vattnet” är ett nytt exempel i SMHIs idésamling för klimatanpassning.

Städer är sårbara för skyfall eftersom det finns mycket hårdgjord yta och tät bebyggelse som hindrar regnvattnet från att rinna ner i marken. I augusti 2014 drabbades Malmö av ett skyfall som resulterade i översvämningar då avloppsnätet inte kunde hantera de stora vattenmängderna. Många källare vattenfylldes, hushåll drabbades av elavbrott, fordon fastnade i vattenmassorna och tåg fick ställas in.

Inte tillräckligt med åtgärder endast på kommunens mark

Efter skyfallet började Malmö stad och den regionala organisationen för vatten och avlopp, VA SYD, att arbeta med en skyfallsplan. Det konstaterades då att det finns behov av att göra dagvattenlösningar även på mark som inte ägs av kommunen – mark vars ägare är kunder till VA SYD. Därför startades projektet ”Tillsammans gör vi plats för vattnet” 2017. Av VA SYD:s fem skånska medlemskommuner är två delaktiga i projektet: Malmö och Lund.

Enkla åtgärder för att hantera dagvattnet

Satsningen syftar bland annat till att minska översvämningsrisken och skapa smartare nyttjande av vatten. Det handlar också om att få allmänheten att hjälpa till med att ”göra plats för vattnet” genom egna åtgärder på sina fastigheter som kan vara enkla. Det kan till exempel vara att kapa stuprör som leder regnvattnet direkt ner i avloppsnätet och istället samla vattnet i en tunna för bevattning av trädgården.

Bred kommunikation och gör det själv-tips

Projektet kommunicerar på många olika sätt: de håller lokala möten, deltar på mässor, gör riktade postutskick och kampanjer till villaägare. De använder sig även av kanaler som webbsidan, Instagram, Facebook och reklamskyltar för att sprida budskapet. På webbsidan finns det filmer och beskrivningar för hur ett stuprör kan kapas och hur en mängd andra åtgärder kan utföras på ett enkelt sätt på egen hand. Projektet erbjuder även personliga besök till bostadsrättsföreningar, fastighetsbolag och andra verksamheter för att ge råd, idéer och stöd.

Nytt exempel på klimatanpassning

Satsningen ”Tillsammans gör vi plats för vattnet” beskrivs nu som ett nytt exempel i idésamlingen för klimatanpassning, som byggs upp av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI. Idésamlingen syftar till att sprida erfarenheter och ge idéer för alla som arbetar med klimatanpassning.

Samlingen med exempel omfattar projekt som handlar om att minska risken för översvämningar på olika sätt, att rusta skog för klimatförändringar, att bevara kulturhistoriska byggnader och att säkra tillgången till dricksvatten för att nämna några.