Skyfallskartering – ett viktigt verktyg för Länsstyrelsen i Dalarna

När stora regnmängder faller på kort tid ökar risken för översvämning. Men vilka områden kommer översvämmas vid skyfall? I vilken omfattning? Nu har SMHI, på uppdrag av Länsstyrelsen i Dalarnas län, utfört en skyfallskartering över tre tätorter i länet.

En gata i Gävle som är översvämmad av vatten.
Översvämningarna i Gävle i augusti 2021 låg till grund för en av simuleringarna.

SMHI har utfört en skyfallskartering över tätorterna Falun, Smedjebacken och Ludvika för att beskriva vilka områden i respektive tätort som riskerar att översvämmas när stora regnmängder faller på kort tid. Bakom uppdraget står Länsstyrelsen i Dalarnas län, och skyfallskarteringen är en del i Länsstyrelsens arbete med krisberedskap och klimatanpassning.

För varje tätort har tre scenarion simulerats genom en hydraulisk modell. Två scenarier visar resultatet av ett 100-års regn i dagens och i ett framtida klimat, och ett scenario visar resultatet av ett extremregn liknande det som inträffade i Gävle 2021.

Resultaten från simuleringarna har levererats i form av kartor och digitalt gis-material som visar vattenhastigheter, vattendjup, avrinning och vattenutredning.

Detta material kan användas i kommunernas egna digitala system som ett komplement i deras arbete med att klimatanpassa tätorten för skyfall. Skyfallskarteringen blir också ett viktigt verktyg i kommunens planeringsarbete för exempelvis ny bebyggelse, säger Karin Dyrestam, konsult inom hydraulik på SMHI.