Skräddarsydda brandrisktjänster för skogsnäringen

När skogsmaskinerna kör i terrängen när det är varmt och torrt i skogen kan gnistor bildas och konsekvenserna bli förödande. För att hålla koll på rådande brandrisksituation har SMHI ett antal tjänster som kan underlätta beslut för skogsbolag och entreprenörer.

– SMHIs prognos- och varningstjänst är igång dygnet runt och varningar uppdateras kontinuerligt. Brandriskvarningar är viktiga för både enskilda personer och för olika aktörer i samhället, så att man kan vidta åtgärder och undvika att riskera bidra till att bränder startar i skog och mark, säger Marcus Flarup, SMHI, Myndighetsansvarig för SMHIs kontakter med MSB.

För allmänheten finns brandriskkartor på smhi.se och i appen  kan man enkelt se aktuella brandriskvarningar.

Brandriskprognoserna grundas på flera olika beräkningsmetoder som utvecklats på SMHI i samarbete med Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB.

Informationssystemet Brandrisk skog och mark är en inloggningstjänst som drivs av SMHI på uppdrag av MSB. Systemet är ämnat främst för aktörer inom kommunala verksamheter och länsstyrelser. Systemet erbjuder ett prognostillfälle per dag och är gratis. Systemet hjälper till inför beslut om insatser, eldningsförbud och som underlag för information om brandrisker i skog och mark. Brandrisk skog och mark ger användaren möjligheten att göra en sammantagen bedömning av brandrisken där flera faktorer ingår för att på så sätt få en mer detaljerad bild av brandrisken i den egna regionen.

Brandrisk MSB
Exempel från informationssystemet Brandrisk skog och mark

När det gäller eldningsförbud är det respektive kommun eller länsstyrelse som fattar beslut om sådana.

Skräddarsytt för skogsindustrin

För vissa branscher är brandriskfrågan extra kritisk där exempelvis skogsindustrin påverkas kraftigt under torrperioder och vid skogsbränder. När det är risk för skogsbrand behöver avverkning ibland stoppas, vilket kan leda till stora ekonomiska konsekvenser för skogsbolaget. Även virkesflödet till olika industrier påverkas när skogsmaskiner blir stående.

– Det finns ett starkt fokus hos skogsföretag att bättre kunna hantera långa perioder med hög brandrisk. På flera håll i landet har avverkningen inom skogsindustrin redan påverkasts av den rådande brandrisksituationen. Många minns också sommaren 2018, säger Alexandra Birger-Röör, affärsområdeschef skog och lantbruk, SMHI.

Prognoser för brandrisk dag och natt med tjänsten Brandrisk skogsbruk

SMHIs skogsinriktade tjänst Brandrisk Skogsbruk ger användaren tillgång till fyra prognoser per dygn. I tjänsten ingår prognoser som visar brandrisken på natten, vilket kan underlätta för skogsbolaget eller entreprenören att överväga möjligheten att fortsätta avverkningsarbetet i skogen nattetid, trots torkan.

I tjänsten visas kartunderlag och datavärden för det som kallas FWI-spridningsrisk (Fire Weather index). Användaren får även prognoser för till exempel temperatur, relativ fuktighet och nederbörd för samma tid för att kunna göra en egen expertbedömning om det är lämpligt att genomföra avverkning.

– Kartorna kan användas som komplement till de prognoser som finns öppet tillgängliga på smhi.se och i inloggningstjänsten brandrisk skog och mark, förklarar Alexandra Birger-Röör.

Brandrisk skogsbruk
Exempel från tjänsten Brandrisk Skogsbruk. De olika färgfälten i vänstra bilden visar hur stor risk det är för brand i området. Förstora Bild

Övervakning och digitala samråd som tillägg

Från och med 2019 kan SMHI erbjuda möjligheten till automatiserad övervakning av rådande risker för skogsbranschen. Verktyget, digitala samråd, som är skräddarsytt utifrån bransch praxis gör det möjligt att genomföra hela samrådsförfarandet digitalt och är inbyggt i SMHIs prognosplattform. I tjänsten ingår även arkivering av samrådsbeslut.

– Digitala samråd är en process för att bedöma risker för skogsbrand och innehåller både digitala möten och larm när risker uppstår eller förändras, berättar Alexandra Birger-Röör.

Vid larm erbjuder tjänsten även förslag på åtgärder för att hantera  riskerna.

– Med digitala samråd underlättas ordning och reda i stressade situationer med hög arbetsbelastning, avslutar Alexandra Birger-Röör.

Brandrisk skogsbruk ingår i SMHIs plattform Timbr som riktar sig till skogsindustrin.