Så kan SMHI hjälpa kommuner med naturvård

Det finns fortfarande tid för kommuner att ansöka om bidrag till Naturvårdsverkets Lokala naturvårdssatsningen, LONA.  Sista dagen för ansökan är den 12 april 2021 för projekt som startar under 2021. SMHI har lång erfarenhet av lokaliseringsutredningar för att hitta de bäst lämpade platserna för våtmarksanläggning inom ett avrinningsområde.

Vattenmyndighetens hemsida finns mer information om den extra ansökningsomgången för våtmarkssatsningar. Den lokala naturvårdssatsningen (LONA) är den största nationella satsningen i att öka lokalt initiativtagande i arbetet med lokal naturvård.  

Genom att studera höjddata, markanvändning och flöden av näringsämnen kan lågpunkter lämpliga för våtmarksanläggning identifieras.

– SMHI har lång erfarenhet att arbeta med att ta fram åtgärdsplaner mot övergödning där näringsämnestransporten från källa till recipient kartläggs och effekten av olika åtgärder och dess påverkan på miljökvalitetsnormer utvärderas. Till hjälp använder vi oss bland annat av den hydrologiska modellen HYPE, utvecklad vid SMHI. Vi kan även ge förslag på hur våtmarken kan utformas för att främja den biologiska mångfalden, berätta Jessica Lovell, produktchef, SMHI.