Så kan lantbruksmaskiner anpassas för ett ändrat klimat

Ett blötare klimat gör det svårare för lantbrukare att ta sig ut på åkrarna med maskiner utan att riskera att köra fast eller att skada marken. En lantbrukare i Falkenberg kan nu med hjälp av nya typer av lantbruksmaskiner minska riskerna vid blöta förhållanden. Vi beskriver lösningen i vår exempelsamling för klimatanpassning.

Blöta marker ställer till stora problem för lantbrukare. När tunga maskiner kör på blöt mark ökar bland annat risken för att köra fast och slitaget på maskinerna blir större.

Även risken för markpackning ökar eftersom jordens hållfasthet blir sämre när marken innehåller mycket vatten. Markpackning innebär att mark packas där till exempel en traktor eller skördetröska kört. Markpackning kan innebära sämre skörd på grund av att jordens infiltrationsförmåga och växternas rotutveckling påverkas negativt.

Band istället för hjul

Efter flera blöta höstar investerade en lantbrukare med gård utanför Falkenberg i en tröska med bandställ år 2013. Den så kallade bandtröskan har en större anläggningsyta mot marken. Det ger både högre bärighet och minskar packningen av jorden.

Lättare gödselspridare

För några år sedan började lantbrukaren använda en lättare typ av flytgödselspridare med ett släpslangsystem. Anordningen väger cirka sju ton, vilket är 30-40 ton mindre än den tidigare gödselspridaren, och den lättare gödselspridaren minskar problem med markpackning.

Resultatet av de nya maskinerna har blivit större skördar och högre avkastning, trots att det nya gödslingssystemet kräver lite mer jobb än det tidigare.

Nytt exempel på klimatanpassning

Exemplet med bandtröskan beskrivs nu som ett nytt exempel i idésamlingen för klimatanpassning, som byggs upp av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI. Idésamlingen syftar till att sprida erfarenheter och ge idéer för alla som arbetar med klimatanpassning.

Idésamlingen omfattar projekt kopplade till bland annat dagvatten, exempel på åtgärder för att minska risken för översvämningar, bevara kulturhistoriska byggnader och säkra tillgången till dricksvatten.

Exempelsamlingen finns på Klimatanpassningsportalen som riktar sig till alla som arbetar med klimatanpassning, eller andra intresserade. Portalen är ett samarbete mellan 18 myndigheter.