Så bidrar SMHI till genomförandet av Östersjöstrategin

SMHI har en viktig roll för att EU:s Östersjöstrategi ska genomföras. Det gäller främst inom områdena havsmiljö, klimatanpassning och krisberedskap. SMHIs bidrag till strategin beskrivs i en årlig rapport till regeringen.

EU:s strategi för Östersjöregionen har som huvudmål att rädda havsmiljön, länka samman regionen och öka välståndet. Samarbete mellan länderna och inom länderna är en viktig del. Myndigheter är särskilt utpekade aktörer i arbetet.

I en årlig avrapportering till regeringen beskriver SMHI sitt bidrag till strategin i form av engagemang och projektmedverkan.

– Det finns ett starkt samspel mellan det SMHI gör för att uppfylla strategins mål och delmål som närmast berör SMHIs verksamhetsområden och SMHIs roll som expertmyndighet inom hydrologi, oceanografi, meteorologi och klimatologi samt vår roll i samhället, beskrivet i vårt regleringsbrev. Strategin samspelar även med verksamheten vid Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI, som drivs på uppdrag av regeringen, säger Pia Andersson, en av SMHIs experter som sammanställt SMHIs rapport.

SMHI gör kunskap tillgänglig

Inom havsmiljöområdet rapporterar SMHI om många projekt, bland annat kring näringsämnen och dess transporter och även hur ett förändrat klimat kan påverka havet. Ekosystem och biodiversitet är i fokus för flera projekt.

– SMHI är nationellt den främsta utföraren av nationell miljöövervakning i fria vattenmassan för marin kemi, fysik och plankton. Insamlade data utgör en stor del av grunden till den kunskap vi har idag om Östersjön. SMHI bidrar med information som är ovärderlig för att följa påverkan av klimatförändringar på havet. Detta är ytterligare en pusselbit för att förstå förutsättningar för och förändringar i Östersjöns ekosystem, säger Pia Andersson.

Satellitbild visar cyanobaktereblomning i Östersjön 23 juli 2018.
Massiv cyanobakterieblomning i Östersjön den 23 juli 2018. Bilden kommer från satelliten Sentinel 3A.

Informationen som SMHI samlar in tillgängliggörs genom datavärdskap. SMHI är Nationellt Oceanografiskt Datacentrum för fysiska och kemiska mätdata från havet samt marinbiologiska data. Under året inleddes arbetet med att inkludera fler datatyper från automatmätsystem samt ljud och bild.

SMHI har en viktig roll inom klimatanpassning och krisberedskap. Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, som drivs vid SMHI, fungerar som en svensk nod på området och har bland annat drivit utvecklingen av ett nationellt myndighetsnätverk för klimatanpassning. Vid SMHI finns också sekretariatet för det nya nationella expertrådet för klimatanpassning.

Viktigt samarbete nationellt och internationellt

SMHI har en god tradition av samarbete nationellt och internationellt med olika myndigheter och andra samhällsaktörer i regionen. Detta inkluderar bland annat miljöövervakning, implementering och uppföljning av EU-direktiv, möjligheten att fritt dela olika typer av data och uppbyggnad av tjänster för samhällsnytta.

tätt samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Institutionen för akvatiska resurser, pågår, bland annat kring bygget av det nya svenska forskningsfartyget Svea. Under 2019 kommer det nya forskningsfartyget att introduceras inom miljöövervakningen. Under året har stora insatser gjorts för att planera utformning och funktion.

Projektet SeaDataCloud är en fortsättning på projektet SeaDataNet som är Europas ledande nätverk för arkiverad oceanografisk datahantering. Projektet arbetar i nära samarbete med alla internationella organ inom den marina sfären och med betydande EU-projekt, såsom t.ex. copernicus och European Marine Observation and Data Network (EMODnet). Inom EMODnet arbetar ett stort antal länder tillsammans för att samla in tillgängliga observationer från havet, använda internationella standarder och göra informationen fritt tillgänglig. Arbetet handlar bland annat om att ta fram klimatologier över olika områden för att visa utveckling av havets miljö över tid.

SMHI är Sveriges kontaktpunkt inom Östersjöstrategin för klimatanpassning inom delmålet klimatanpassning och förbättrad krisberedskap. Utifrån denna roll medverkar SMHI i arbetet inom Östersjöstaternas råd (CBSS) genom dess Climate Dialogue Platform. Under 2018 hölls ett möte i Riga, där SMHI deltog och bland annat presenterade Sveriges nationella strategi för klimatanpassning, ändringar i lagstiftningen kring klimatanpassning, det nationella expertrådet för klimatanpassning, förordningen om myndigheters klimatanpassningsarbete, den nordiska konferensen om klimatanpassning och kommunernas roll i klimatanpassningsarbetet i Sverige.