Prognoser för råvattentillgången för dricksvattenproducenter

SMHI driver sedan länge operationella prognossystem för ytvattentäkter riktade mot dricksvattenproducenter. I och med de senaste årens torka har efterfrågan på prognoser även för grundvattentäkter ökat. Inom SMHI pågår därför ett arbete att även inkludera detta i de prognostjänster som finns riktade mot dricksvattensektorn.

Nodra (Norrköping Vatten och Avfall) är den första kunden som från april i år får dagligen uppdaterade prognoser på nivån i grundvattenmagasinen. Snart kommer även Region Gotland på liknande sätt få prognoser för sina yt- och grundvattentäkter. Nivåprognoserna är sex månader långa och presenteras i ett webbgränssnitt. De kan användas som underlag i driften där prognoser för olika vattenuttag ger en tidig indikation på om vattentillgången räcker eller om man behöver införa bevattningsförbud.

– Vi visade det nya systemet på våra kunddagar för dricksvatten, som hölls i början av april på SMHI i Norrköping och vi fick stort intresse från flera dricksvattenproducenter, berättar Helen Ivars Grape, produktchef hydrologi realtidsinformation, SMHI.

Diagram vatten
Diagrammet är från webbgränssnittet och visar två prognoser för vattenståndet för kommande sex månader baserat på två olika alternativ för vattenuttag. Prognoserna kan jämföras mot historiska mätdata, som visas i bakgrund av diagrammet i olika färger som motsvarar sannolikheten i olika nivåer (över, nära eller under normala nivåer). Detta ger en bild av hur nivåerna i magasinet ligger till jämfört tidigare år (Grön färg i diagrammet indikerar normala nivåer). Alternativ för vattenuttag samt historiska mätdata levereras av kund och används för att uppdatera beräknade värden varje dag. Förstora Bild