Panelsamtal: Hur rustar vi Norrköping för ett förändrat klimat?

Åtgärder kommer att behöva genomföras för att anpassa samhället till de klimatförändringar vi märker av idag och de som vi inte kan förhindra i framtiden. Vad innebär det för Norrköpings kommun?

Den 28 april bjöd SMHI och Arbetets museum in till ett panelsamtal om klimatanpassning i Norrköping. Panelsamtalet hölls i anslutning till utställningen Erosion av fotograf Kristoffer Granath.

Samtal om klimatanpassning 

Genom panelsamtalet fick publiken en inblick i klimatförändringarnas påverkan på våra samhällen, med särskilt fokus på risken för översvämning i Norrköping, men också hur vi ska göra för att komma framåt i arbetet med klimatanpassning, bland annat med hjälp av konsten.

I samtalet diskuterades vad det är som vi måste förbereda oss på, hur vi hanterar osäkerhet och vad för värld vi lämnar vidare till framtida generationer.

Anna Blomqvist, Sakkunnig klimatanpassning på SMHI pratade om hur vårt agerande leder oss in på olika klimatscenarier och vikten av ett långt framtidsperspektiv. Maria Rothman, Strateg på samhällsbyggnadsförvaltningen i Norrköpings kommun pratade om hur de inom kommunen arbetar med klimatanpassning och hur de tar beslut under osäkerhet. Fotografen Kristoffer Granath pratade om hur konsten kan fungera som verktyg för att engagera. Samtalet leddes av Martin Severinson från Höganäs museum.

Paneldebatt på Arbetets museum
Anna Blomqvist, Sakkunnig klimatanpassning på SMHI pratade om hur vårt agerande leder oss in på olika klimatscenarier och vikten av ett långt framtidsperspektiv. Maria Rothman, Strateg på samhällsbyggnadsförvaltningen i Norrköpings kommun pratade om hur de inom kommunen arbetar med klimatanpassning och hur de tar beslut under osäkerhet. Fotografen Kristoffer Granath pratade om hur konsten kan fungera som verktyg för att engagera. Samtalet leddes av Martin Severinson från Höganäs museum.

Exempel från Norrköpings kommun

Maria Rothman från Norrköpings kommun visade en karta över hur kommunen skulle påverkas av olika nivåer av havsnivåhöjningar. 

Det är en stor utmaning att planera för kommunens utveckling utan att veta hur förutsättningarna kommer att se ut 100 år fram i tiden. Det är viktigt att inkludera en flexibilitet i åtgärderna för att hantera sådana osäkerheter, säger Maria Rothman.

Maria gav också exempel på det skyfall som drabbade Norrköping 2011, då det under två timmar föll 45mm regn, vilket resulterade i att källare i 800 fastigheter och flera vägar i staden översvämmades. Det kan jämföras med de kraftiga skyfallen i Gävle 2021 då det på två timmar föll 101 mm regn.

Ett konkret exempel på åtgärder som alla fastighetsägare kan göra är att hantera dagvatten. 

Om alla fastighetsägare tog hand om de första 10 mm regn som faller på deras fastigheter, så skulle kapaciteten på ledningsnäten för dagvatten öka med 100 %, berättar Maria Rotman.

 Det är lättare att planera med hänsyn taget till klimatförändringar i ny bebyggelse. Medan det för den befintliga stadsbilden är betydligt svårare. Det krävs också att vi tar hänsyn vilken användning som är mest lämplig för ett visst område.

IPCC och framtida generationer 

Anna Blomqvist visade en bild från en av de senaste rapporterna från FN:s mellanstatliga klimatpanel som sammanställer det rådande vetenskapliga kunskapsläget kring klimatförändringar och dess konsekvenser. I rapporten tar de upp klimatresilient utveckling, det vill säga att stärka förmågan för samhällen och ekosystem att klara av att hantera klimatförändringarnas effekter.

För att uppnå det så krävs det att vi jobbar på många olika nivåer för att påverka utvecklingen i en positiv riktning. Ju mer vi släpper ut, desto svårare blir det att få anpassning att fungera. Men vi kan redan idag känna av klimatförändringarna och utvecklingen visar ingen nedtrappning i utsläpp. Där för måste vi, samtidigt som vi arbetar för minskade utsläpp, arbeta med att anpassa oss och våra samhällen till klimatförändringarnas effekter.

Vi i Sverige har en mildare situation jämfört med många andra länder. Även om påverkan väntas vara stor här så har vi ett större möjlighet som ett rikt land att anpassa oss till förändringarna, säger Anna Blomqvist.

Panelen var överens om att det dags att gå från ord till handling.

Vi behöver mer kunskap i det stora hela, men vi behöver inte mer kunskap för att börja agera, konstaterade Anna Blomqvist, SMHI.

Konst för att engagera 

Konst är ett sätt att engagera människor även i frågan om klimat och klimatanpassning. Erosion är en utställning där vi möter människor som aktivt jobbar med klimatfrågan och personer som är berörda av den. Kristoffers bilder är personliga porträtt av människor i deras närmiljö som direkt påverkats av ett stigande hav. Det varvas med dramatiska naturbilder och fakta i en utställning som dokumenterar en av vår tids stora frågor.

Ta in och lyssna till olika aktörer i klimatarbetet. Konsten kan bidra till andra perspektiv och intryck, säger Kristoffer Granath.

Kristoffer arbetar med människan i fokus och han tycker att bilder vi sprider och publicerar ska visa den verklighet vi lever i, och på så vis bidra till ökad medmänsklighet.

Mitt sätt att försöka bidra är genom fotoutställningen, säger Kristoffer Granath, med en uppmaning att alla kan göra något aktivt. Stort eller litet.

Erosion är framtagen av fotograf Kristoffer Granath i samarbete med SMHI. Utställningen visas på Arbetets museum i Norrköping till och med 8 maj.