Öppna data om skyfall underlättar VA-planering

För att bättre kunna planera för att samhället ska fungera även i ett förändrat klimat med fler skyfall behövs kvantitativ data över observerad nederbörd. Därför har SMHI påbörjat ett samarbete med Svenskt Vatten och kommunala VA-organisationer där även deras uppmätta värden läggs in i SMHIs Öppna data. Nu finns mätvärden från de första kommunala regnmätarna tillgängliga.

Sedan hösten 2019 har SMHI samarbetat intensivt med Svenskt Vatten och deras medlemmar, Sveriges VA-organisationer, (VA står för vatten och avlopp), för att samla in högupplöst nederbördsdata från kommuner till SMHI. På så sätt skapas en gemensam plats för kommunala regndata samtidigt som tillgängligheten för allmänheten ökar.

Illustrationen visar hur nederbördsvärden blir data.
Förstora Bild

– Med tillgång till kommunala nederbördsdata kommer vi till exempel att kunna ta fram säkrare statistik, och därmed ett bättre underlag för dimensionering av skyfallskänslig infrastruktur, samt förbättra utvärderingen av väder- och klimatmodeller, säger Jonas Olsson, forskningsledare inom hydrologisk forskning på SMHI.

Samarbete med Svenskt Vatten och VA-organisationer

Samarbetet innebär att kommunala VA-organisationer skickar in data från sina regnmätare till SMHI. VA-branschen använder bland annat regnmätare för att bedöma hur ledningsnät bör byggas för att klara av lokala skyfall, i nutid och framtid. Svenskt Vatten jobbar aktivt med nationell statistik för VA-branschen.

– Datakvalitet, analyser och ”smart” användning blir allt viktigare för både operativt och strategiskt beslutsfattande. Samverkan med SMHI och att hitta säkra sätt att spara och dela klimatdata är en framgångsfaktor. Det är viktigt att vi tar vara på den enorma mängd högupplösta nederbördsdata som samlas in hos VA-organisationerna. Med större mängd urban nederbördsdata kan vi få säkrare underlag för att justera våra skyfallsformler och bedöma eventuella klimatförändringar, säger Pär Dalhielm på Svenskt Vatten.

Mätvärden för Kalmar och Sundsvall nu tillgängliga

I gengäld för inskickade regnobservationer hjälper SMHI VA-organisationerna med att lagra data långsiktigt och göra det tillgängligt för allmänheten. Kalmar och Sundsvall är de kommuner som är först ut.

– Insamling av data och driften av regnmätarna har hittills till stor varit del beroende av eldsjälar inom VA-bolaget. Genom att vara med och leverera data till SMHI så är tanken att kvalitetsmedvetenheten ska öka inom bolaget vad gäller vikten av bra och tillförlitlig regndata. Att sedan vår regndata blir lättillgänglig, via SMHIs Öppna data, både för oss och andra är en bonus, säger Alf Händevik, utredningsingenjör Kalmar Vatten AB.

Tillgänglighet och bra underlag viktigt

– Nyttan för oss ser vi i att nederbördsdata blir mer lättillgänglig för flera i organisationen men även för andra delar av den kommunala verksamheten. Vi hoppas att underlaget för hur det regnar lokalt för Sundsvallsområdet kan förbättras och att SMHI kan skapa lokala riktlinjer för vilka regn med återkomsttider vi kan förvänta oss i framtiden, säger Ulf Ödberg, utredningsingenjör Mittsverige Vatten & Avfall.

SMHI ser gärna att fler VA-organisationer ansluter sig för en förbättrad skyfallsstatistik. Därför bjuds nu kommuner och andra organisationer med kontinuerligt regist­rerande nederbördsmätare in för att leverera data till SMHI och ingå i den nationella databasen med nederbördsobservationer.

Kommunala nederbördsdata tillgängligt i Öppna data


Arbetet med att visualisera mätdata från kommunala regnmätare har pågått under våren. Nederbördsdata från VA-organisationer är tillgängligt för allmänheten och kan nu laddas hem via SMHIs tjänst Öppna data. Mätstationerna är markerade med ett ”K” så att det ska vara enkelt att urskilja dessa stationer från SMHIs 129 aktiva automatstationer som också går att hämta hem på samma sätt.