Ökat behov av SMHIs beslutsunderlag när klimatet förändras

I dagarna levererar SMHI en handlingsplan för klimatanpassning av SMHIs verksamhet, till Miljödepartementet. I handlingsplanen lyfter myndigheten tre fokusområden, som är viktiga för SMHI att fortsätta utveckla för att möta kommande klimatförändringar och samhällets behov av beslutsunderlag. Det handlar om klimatscenarier, prognosproduktion och observationsnät.

Klimatet är i snabb förändring. Därför finns ett stort behov av omfattande åtgärder för att begränsa klimatpåverkan och klimatanpassa samhället. En viktig slutsats i analysen som SMHI nu har gjort är att samhällets behov av myndighetens produkter och tjänster inom klimatområdet kommer att öka. Detta sker i takt med att allt fler aktörer påbörjar sitt arbete med klimatanpassning och eftersom ett förändrat klimat kan komma att medföra allt fler extrema väder- och vattenhändelser.

Skogsbrand i Trängslet sommaren 2018.
Skogsbranden i Trängslet sommaren 2018 är ett exempel på en extrem väderhändelse. Foto Frida Hvit, Älvdalens kommun

– Samhället behöver relevant information om klimatförändringarna och effekterna de medför. För SMHI betyder de ökade kraven att viss verksamhetsutveckling behöver skyndas på och att vissa delar av verksamheten kan behöva förstärkas under de kommande åren, säger Rolf Brennerfelt, generaldirektör.

Uppdraget att ta fram en handlingsplan kan ses som en hävstång för fokusering inom redan pågående utvecklingsarbete.

Viktiga fokusområden

– SMHI är Sveriges expertmyndighet inom klimat och självklart arbetar vi ständigt med att utveckla vår verksamhet så att vi ska kunna utföra vårt uppdrag på bästa sätt, även i framtiden. I handlingsplanen finns en analys som pekar på några utvecklingsområden som är mer kritiska än andra. Vi har alltså identifierat några fokusområden som är extra viktiga att arbeta med, och tagit fram mål och åtgärder, säger Rolf Brennerfelt.

Tre områden har identifierats för fortsatt fokus och vidare utveckling:

1. Klimatscenarier

Klimatscenarier är beräkningar av framtida klimat. Det behövs mer resurser för att kunna göra anpassade scenarier för olika målgrupper. SMHI ska utreda möjligheten att få en mer långsiktigt stabil finansieringsform för den verksamheten.

2. Prognoser

Det finns behov av ännu mer detaljerad information inför extrema väder- och vattensituationer. Det kan handla om skyfall, översvämningar, värmeböljor och torka. SMHIs prognoser ska utvecklas i nära dialog med andra myndigheter och med ökad kundanpassning.

3. Observationsnät

SMHIs stora observationsnät ska ses över och klimatsäkras, till exempel med tanke på risk för översvämning, ras, skred och erosion.

Planeringen av mål och åtgärder i handlingsplanen ska inkluderas i SMHIs ordinarie verksamhetsplanering. Handlingsplanen ska följas upp årligen.