Oceanografiska mätningar viktigt underlag inför etablering av avsaltningsverk

I Östhammar kommun har dricksvatten blivit en bristvara. Gästrike Vatten AB, som ansvarar för vattenförsörjningen i området, utreder nu möjligheten att täcka delar av det framtida dricksvattenbehovet med hjälp av en avsaltningsanläggning vid kusten kring Öregrund. SMHI har utfört temperatur-, salt- och strömmätningar på tre platser i och söder om Öregrundsgrepen för att kartlägga havsvattnets fysikaliska egenskaper och dess årliga variationer.

Ett ökande behov av dricksvatten i Östhammar kommun sammanfaller med låga grundvattennivåer på många håll i Uppland under de senaste åren. Landskapets utformning begränsar tillrinningen av grundvatten i området och därför ses nu alternativa dricksvattenresurser över. Gästrike vatten AB gav därför SMHI i uppdrag att kartlägga havsvattnets egenskaper.

Bottenhavet utgör en enorm vattenreservoar och väl beprövade tekniker som avsaltar havsvatten finns redan i stor skala, både utomlands men på senare år även i Sverige. Under 2017 och 2019 driftsattes avsaltningsanläggningar på Öland och Gotland som nu levererar dricksvatten till respektive region.

Havsvattnets fysikaliska och kemiska egenskaper

Det är viktigt att havsvattnet som ska avsaltas och processas är av jämn kvalitet. Vattnet behöver ha stabila fysikaliska och kemiska egenskaper och får inte ha för höga partikelhalter. SMHIs experter identifierade i en förstudie av befintliga data lämpliga havsområden och djup att undersöka närmare.

– Det framtagna underlaget bidrar till ökad insyn i och förståelse för områdets växlingsrika processer som styr det lokala havsklimatet samt vilka temperatur-, salt- och strömvariationer en avsaltningsanläggning behöver dimensioneras för, säger Gustav Edlund, projektledare, SMHI.

Mätinstrument i havet
Instrumenten registrerade kontinuerligt temperatur-, salthalt och strömhastighet under ett års tid.

För att kartlägga de fysikaliska egenskaperna i havet kring Östhammar kommun närmare etablerade SMHI mätriggar på tre utvalda platser kring Öregrundsgrepen i september 2019. Instrumenten registrerade kontinuerligt temperatur-, salthalt och strömhastighet under ett års tid och togs upp igen i september 2020. Det insamlade dataunderlaget analyserades av SMHI och presenterades i rapportform samt över videolänk för Gästrike Vatten AB.

– Genom denna studie har vi nu fått mer kunskap om Öregrundsgrepen och hur förhållandena där varierar under året. För oss är det viktigt att vi kan ta ut vatten vid så stabila förhållanden som möjligt för att kunna dimensionera processlösningarna i ett eventuellt framtida vattenverk på bästa sätt. Vi kan nu fortsätta att utreda andra aspekter kring ett eventuellt avsaltningsverk för kustområdena i Östhammars kommun, säger Malin Delin, VA-strateg Dricksvatten på Gästrike Vatten AB.