Ny rapport från IPCC behandlar sambandet mellan klimatförändringar och marken

IPCC:s specialrapport om klimatförändringar och marken beslutades den 7 augusti i Geneve. Den handlar om klimatförändringar och ökenspridning, markförstöring, hållbar markanvändning, livsmedelsförsörjning samt flöden av växthusgaser i landbaserade ekosystem. Rapporten är en del av IPCC:s pågående sjätte arbetsprogram som innehåller flera rapporter.

En person föreläser, två kameramän och publik.
Den 9 augusti höll SMHI pressträff om IPPC:s senaste specialrapport. Förstora Bild

Rapporten sammanfattar kunskapsläget om klimatpåverkan, klimateffekter och åtgärder relaterade till markanvändning och landbaserade ekosystem. Förändrad markanvändning påverkar klimatet på samma gång som klimateffekter påverkar jordbruk och skogsbruk, ekosystem och livsmedelsförsörjning. Dessutom finns kopplingar även med övrig utveckling som exempelvis fattigdomsbekämpning samt vatten- och energifrågor.

En man föreläser framför en presentation.
Markku Rummukainen. Förstora Bild

Markku Rummukainen som är klimatrådgivare på SMHI och Sveriges kontakt med IPCC förklarar:

– Klimatförändringarna påverkar redan marken och markanvändningen påverkar i sin tur klimatet. Det finns många möjliga åtgärder och lösningar. Om vi agerar snabbt kan vi skapa nyttor i både närtid och på längre sikt.

Åtgärder inom flera områden behövs

Att minska utsläppen från markanvändning är inte hela lösningen. För att vi ska kunna hålla den globala uppvärmningen väl under 2 grader behövs även åtgärder inom andra områden, som bland annat minskad användning av fossila bränslen och beteendeförändringar i form av hållbar konsumtion. Temperaturen över land har stigit en halv grad mer än den globala medeltemperaturökningen. Det innebär att både växtlighet och djur påverkas när klimatzoner utvidgas eller krymper. En fortsatt uppvärmning kommer att förstärka dessa effekter.

Möjligheter till synergier

Rapporten tar ett globalt grepp, men lyfter även variationen mellan regioner, sammanhang och system. Produktionssystemen kan fungera väldigt olika inom olika områden, säger Markku Rummukainen.

En viktig fråga i IPCC:s rapport är livsmedelsförsörjningen. Marken måste även fortsättningsvis kunna producera tillräckligt med föda samtidigt som den utsätts för utmaningar i form av klimatförändringar.

– Det finns också stora möjligheter. Ett hållbart skogs- och jordbruk, beskogning och minskad avskogning kan ge synergier inom områden som livsmedelsförsörjning, bevarandet av ekosystem och fattigdomsbekämpning säger Markku Rummukainen.

Markanvändningen står idag för 23 procent av de globala utsläppen av växthusgaser. Samtidigt går 25-30 procent av livsmedelsproduktionen förlorad i form av bland annat matsvinn.

Markanvändningen påverkar

Ohållbar markanvändning leder till klimatpåverkan, jorderosion och minskad biologisk mångfald vilket i sin tur leder till klimateffekter, minskad produktivitet, försämrade livsvillkor och förlorade ekosystem.

Hållbar markanvändning däremot säkerställer produktion, bevarar ekosystem och minskar klimatutsläpp samtidigt som det bidrar till uppfyllande av klimatmål, livsmedelssäkerhet, minskad fattigdom och bevarande av biologisk mångfald.

Problem och möjligheter

Man föreläser.
Francis X Johnson. Förstora Bild

Francis X Johnson från SEI (Stockholm Environment Institute) är en av huvudförfattarna till rapporten med fokus på policy och styrmedel:

– Man måste arbeta med både efterfrågan och konsumtion samt effektivitet i användningen av mark och biomassa. Det är också stor skillnad på både problem och möjligheter när vi jämför utvecklingsländer och utvecklade länder.

Sverige har ett mål om att vara klimatneutrala år 2045, vilket kan vara en inspiration för andra länder.

– Samtidigt är vi i Sverige mycket engagerade i olika internationella samarbeten kring markanvändning och bioenergi. Det är oerhört viktigt eftersom en stor del av både problem och lösningar gällande mark och biomassaanvändning finns i utvecklingsländer, säger Francis X Johnson.

Hållbar produktion och konsumtion

Det finns stora möjligheter att genom hållbar produktion och konsumtion skapa både klimatnytta och nytta inom livsmedelsförsörjning, folkhälsa och livskvalitet.

– Det står klart att köttproduktion har stor klimatpåverkan och då är en minskning av köttkonsumtionen en vettig åtgärd. Samtidigt kan protein från djur vara en oerhört viktig näringskälla i vissa delar av världen, avslutar Francis X Johnson.