Nya webbsidor om stigande havsnivåer

På grund av den globala uppvärmningen stiger havet idag och kommer att fortsätta stiga långt efter år 2100. Därmed finns ett stort behov av kontinuerligt uppdaterad information. Särskilt viktigt är detta för dem som planerar klimatanpassning, infrastruktur och bebyggelse samt natur- och kulturskydd. SMHIs nya webbsidor ger ökad kunskap om stigande havsnivåer.

Ett översvämmat Tylösand dagen efter stormen GORM den 30 november 2015
Ett översvämmat Tylösand dagen efter stormen GORM den 30 november 2015

– Tidigare har SMHIs information om framtida havsnivåer främst varit i rapportform. Nu fokuserar vi istället på ett webbformat. Det blir tydligare för användare, till exempel samhällsplanerare, och enklare för SMHI att uppdatera fortlöpande, säger Anette Jönsson som är produktägare oceanografi på SMHI. 

Baserat på det senaste kunskapsläget

SMHI uppdaterar sin information i takt med att mer observationsdata samlas in, att forskare ökar sin kunskap om de bakomliggande processerna och att FN:s klimatpanel IPCC släpper nya rapporter. 

Under 2019 publicerade IPCC specialrapporten Havet och kryosfären i ett förändrat klimat med bland annat uppdaterade data för höjningen av medelvattenståndet. Vilket klimatscenario som utvecklingen kommer att följa i framtiden beror på hur människor och politiker agerar. 

– Mänskligheten kan påverka hur snabbt och hur mycket havet stiger genom att begränsa mängden växthusgaser i atmosfären. Det är SMHIs uppgift att ta fram nationella underlag för klimatanpassning. Nu redovisar vi uppdaterad information om havsnivåhöjning längs Sveriges kuster samt beräkningar av framtida medelvattenstånd för Sveriges kustkommuner, baserat på data från IPCC, säger Sofie Schöld som är koordinator för SMHIs expertgrupp för stigande havsnivåer.

Stigande havsnivåer påverkar både samhällen och naturområden

Sidan ”Översikt stigande havsnivåer” på SMHI.se ger ett brett perspektiv och är också användbar för dig som vill vidareförmedla information på en övergripande nivå. Du som redan är insatt och kanske planerar för framtida havsnivåer i din yrkesroll, kan gå direkt till sidan ”Bakgrund till planering för stigande havsnivåer”. 

– Här finns detaljerad information kring de data som behövs vid planering. Vi redogör för våra metoder samt ger stöd om användarna behöver göra ytterligare beräkningar, säger Sofie Schöld.

Effekterna av stigande havsnivåer blir olika på olika platser längs Sveriges kust, bland annat på grund av att landhöjningen varierar. I de områden där landhöjningen just nu är större än den hastighet med vilken havet stiger märks det än så länge inte så tydligt. Men havsnivåhöjningen kommer på sikt märkas även här, precis som den redan idag gör i södra Sverige, och den kommer påverka oss på många olika sätt.

– När havsnivån stiger hamnar nya områden permanent under vatten. Detta får effekter både för samhällen, naturområden och den biologiska mångfalden. När medelvattenståndet stiger höjs utgångsnivån för tillfälligt höga vattenstånd vilket gör att höjningen når ännu längre upp på land än idag vid samma väder, säger Sofie Schöld.

De stigande havsnivåerna kan leda till ökad erosion vilket innebär att strandområden förändras och kustlinjen flyttas inåt land. Kvalitén på dricksvatten i brunnar och vattentäkter nära havet kan försämras.

– Även grundvattennivåer, jordbruksmark, biologisk mångfald och tillgången till områden med natur- och kulturvärden kan påverkas, säger Sofie Schöld.

Havet fortsätter att stiga

Havet stiger idag och kommer att fortsätta stiga i hundratals år framöver. Därför behöver all kustnära verksamhet vara uppmärksam på vilka effekter detta kan leda till och även planera för dessa.

– Med de här nya webbsidorna gör vi vårt bästa för att förmedla kontinuerligt uppdaterad och  överskådlig information till både privatpersoner och samhällsplanerare som ett stöd till att hantera framtiden på bästa sätt, säger Anette Jönsson.