Nya havsmiljöscenarier presenteras på smhi.se – en tidsresa in i framtidens havsmiljö

Den pågående klimatförändringen påverkar även hav och havsmiljö. SMHIs klimatscenariotjänst kompletteras nu med oceanografi och får därmed klimatindikatorer för havet kring Sverige, inklusive temperatur, salthalt, is, syrehalt, kvävehalt och fosforhalt.

– Det känns mycket roligt att vi nu kan presentera de oceanografiska indikatorerna i den gemensamma klimatscenariotjänsten. Många har samverkat till att vi nu kan göra denna tidsresa i tjänsten även avseende havsmiljön, säger Sam Fredriksson, forskare inom oceanografi på SMHI och sammanhållande för framtagandet av de oceanografiska indikatorerna. 

Havet är en del av klimatsystemet och lagrar bland annat värme och koldioxid. Samtidigt påverkas havet av den pågående snabba klimatförändringen.

– Havsvattnet värms upp och vi kan i våra beräkningar se att den här uppvärmningen kommer att fortsätta lång tid framöver. Vid slutet av seklet är havsvattnet i Östersjön och Västerhavet omkring 2 grader varmare än i dag, även om vi lyckas minska utsläppen av växthusgaser efter år 2040, säger Magnus Hieronymus som är forskare inom oceanografi på SMHI.

Kan syrebristen minskas?

SMHIs klimatscenariotjänst finns i en enkel och en fördjupad version. Den fördjupade klimatscenariotjänsten innehåller nu helt nya data för havsmiljön i Östersjön, bland annat syrehalt i bottenvattnet. 

– Idag har vi stora områden med syrebrist i Östersjön och det påverkar växt- och djurliv. I de beräkningar som vi nu kan presentera så ser vi att om vi minskar växthusgasutsläppen efter 2040 (enligt utsläppsscenario RCP4,5) och dessutom minskar utsläppen av näringsämnen till Östersjön, så kommer områden med syrebrist att minska till slutet av seklet. Det är positivt för havsmiljön, säger Elin Almroth Rosell, forskare med inriktning på havets biogeokemi på SMHI.

Lång erfarenhet av tillståndet i havet

SMHI har en lång erfarenhet av att övervaka tillståndet i havet. Genom att kombinera forskning om hav och havsmiljö med utveckling av beräkningsmodeller bidrar myndigheten med värdefull kunskap som samhället behöver för att skapa en hållbar utveckling. 

Helt nya indikatorer i klimatscenariotjänsten

I slutet av 2021 lanserades SMHIs nya klimatscenariotjänst. Den består av två delar, en enkel klimatscenariotjänst som på ett snabbt sätt visar förändring i temperatur och nederbörd i Sverige, och en fördjupad tjänst där användaren själv kan välja mellan en mängd olika meteorologiska, hydrologiska och oceanografiska klimatindikatorer. 

Den fördjupade klimatscenariotjänsten är nu uppdaterad med oceanografiska data som visar temperatur och salthalt vid havsytan, isutbredning och istjocklek samt bottensyrehalt, ytkvävehalt och ytfosforhalt. De fyra sista indikatorerna presenteras för första gången på smhi.se.

Data kommer från flera olika forskningsprojekt och är framtagna med olika kombinationer av oceanografiska och biogeokemiska modeller. Redan nu arbetar SMHIs forskare med att producera uppdaterade data med hjälp av en ny beräkningsmodell vars beräkningsområde täcker hela Västerhavet och Östersjön. Dessa data kommer att presenteras så snart de är klara, preliminärt under 2023. 

I samband med att klimatindikatorerna för hav presenteras i klimatscenariotjänsten avvecklas den tidigare tjänsten ”Klimatscenarier för hav” som funnits på smhi.se sedan 2017.