Ny klimatscenariotjänst från SMHI

Just nu pågår en snabb klimatförändring som huvudsakligen beror på att vi människor genom våra aktiviteter släpper ut koldioxid och andra växthusgaser. I SMHIs nya klimatscenariotjänst kan du lära dig mer om framtidens klimat och dess effekter i Sverige.

Utvecklingen har genomförts med stort fokus på dig som användare. Det innebär att oavsett om du söker information som privatperson eller som yrkesverksam, till exempel som handläggare på en myndighet eller som konsult inom näringslivet, kan hitta relevant klimatformation inom både meteorologi och hydrologi. Efter årsskiftet tillkommer även indikatorer för oceanografi.

Den nya tjänsten ger beslutsfattare, vidareförmedlare och allmänhet tillgång till tydlig och relevant information som underlag för sina beslut. När personer inom alla delar av samhället förstår hur klimatet kan förändras i framtiden blir det enklare att bidra till både utsläppsminskningar och klimatanpassning. 

En enkel och en fördjupad klimatscenariotjänst

Scenariotjänstens inledning består av basfakta om klimat, inklusive korta och förklarande filmer. Därefter kan du som användare välja mellan en enkel och en fördjupad version av tjänsten. Det finns en omfattande lista av indikatorer inom meteorologi och hydrologi för olika årstider och geografiska områden samt både absoluta värden och värden som visar förändring. 

Kartbild över Sverige som visar en enkla versionen av SMHIs klimatscenariotjänst
Skärmklipp från den enkla versionen av klimatscenariotjänsten.

Den enkla tjänsten visar framtidsscenarier på länsnivå i Sverige. Som användare kan du prova dig fram mellan de olika länen och se resultatet i form av lufttemperatur och nederbörd. Du kan välja mellan tre olika tidsperioder och tre olika utsläppsscenarier. Under kartbilderna får du även information i textform.

Karta över Sverige som visar SMHIs fördjupade klimatscenariotjänst
Skärmklipp från den fördjupad versionen av klimatscenariotjänsten.

Även den fördjupade tjänsten innehåller tre olika tidsperioder och tre olika utsläppsscenarier. Här kan du som användare välja helår eller månad och olika geografiska områden. Ett stort antal klimatindikatorer inom meteorologi och hydrologi ingår, och du har också möjlighet att ladda ner information. Du ser dessutom hur robusta resultaten är. 

Klimatforskningen utvecklas ständigt

Det nya underlaget baseras på fler klimatmodeller än SMHIs tidigare klimatscenariotjänst, vilket ger en bättre uppskattning av spridning och osäkerhet i resultaten. Det inkluderar också scenario RCP2,6 vilket ger en uppskattning av betydelsen av olika utsläppsbanor. Underlaget baseras på klimatmodeller med horisontell upplösning på 12,5 km jämfört med tidigare 50 km, vilket ger mer detaljer och en bättre beskrivning av de klimatologiska processerna. 

Målsättningen är att presentera mycket omfattande och vetenskaplig information på ett sådant sätt att olika användare verkligen kan ha nytta av den.

Lena Lindström

– Tjänsten är utformad för att kunna  fungera som övergripande beslutsunderlag och vilar på vetenskaplig grund, men användaren behöver inte ha kunskap om alla detaljer och förstå all bakgrundsinformation för att kunna ta till sig informationen, säger Lena Lindström som är produktägare för klimattjänster.

Vetenskaplig grund

Den vetenskapliga grunden länkar tydligt mot internationellt samarbete inom klimatforskningen. För dig som är mycket intresserad finns omfattande faktabakgrunder under rubrikerna ”Om scenariotjänsten”.

Tillgängliggöra klimatforskning

Den nya scenariotjänsten är visuellt tilltalande, enkel att hitta i och är baserad på senast tillgängliga faktaunderlag. Det innebär att informationen nu finns samlad och att användaren inte behöver flexa mellan olika ställen på webben.
 

Gustav Strandberg

– Mycket inom klimatforskningen är intressant för en större allmänhet samtidigt som SMHI har ett viktigt uppdrag att sprida klimatinformation till samhället. Alltså behöver denna information presenteras på ett tillgängligt sätt. Det är också nyttigt för oss forskare att möta användarna, eftersom vi då får reda på vilken typ av information som efterfrågas, säger Gustav Strandberg som är klimatforskare på Rossby Centre.