Nu lanseras SMHI Luftwebb på smhi.se

SMHI har på uppdrag av Naturvårdsverket tagit fram en samlingssida för luftkvalitetsrelaterade tjänster, SMHI Luftwebb. Sidan ska göra det enklare att hitta tjänster som rör luftkvalitet.

Den 29 oktober lanseras samlingssidan SMHI Luftwebb, som har tagits fram av SMHI, på uppdrag av Naturvårdsverket. Målet med SMHI Luftwebb är att den ska bidra till ökad samhällsnytta genom att tillgängliggöra och öka användbarheten av svenska data rörande luftmiljö. Data ska vara enkla att hitta, förstå och använda för olika ändamål.

Tjänster öppna för alla

SMHI Luftwebb samlas tjänster för luftmiljö. Här kan användaren bland annat hitta tjänster för visualisering och nedladdning av svenska luftmiljödata, exempelvis mätdata, regionala spridningsberäkningar och geografiskt fördelade emissioner. Ambitionen är att expandera med fler tjänster framöver. Tjänsterna är öppna för alla.

– Förutom att samla viktiga luftmiljödata på en och samma sida har vi även jobbat med att förbättra presentation och funktionalitet av vissa data. Sidorna för den nationella emissionsdatabasen och luftmiljöövervakning med MATCH Sverigesystemet har fått sig en rejäl uppfräschning, säger Frank van der Stelt, projektledare i SMHIs luftmiljögrupp.

Karta över luftkvalitetsdata i realtid

SMHI Luftwebb är förutom en samlingsportal för luftkvalitetsbaserade tjänster även en sida där luftkvaliteten presenteras i realtid i kartform. Fyra hälsofarliga föroreningar visas upp: marknära ozon, kvävedioxid samt partiklar PM10 och PM2.5. Utifrån föroreningarna beräknas sedan ett luftkvalitetsindex, ett samlat mått på luftens innehåll av skadliga luftföroreningar.

Luftkvalitetsindex beräknas med hjälp av preliminära data. Detta innebär att data kommer direkt från mätinstrumentet och har inte hunnit granskas eller kvalitetssäkras. Data kan i ett senare skede komma att ändras eller strykas och betraktas som ogiltiga, detta kan till exempel orsakas av osäkerheter i mätinstrumentet. De indexnivåer som visas i kartan ska därför användas med en viss försiktighet.

– Mätinstrumenten kan strula ibland. De kan vara nere för underhåll och service eller behöva kalibreras. Detta är viktigt att ha i åtanke när man använder realtidsdata och luftkvalitetsindexet. Om du har frågor kring realtidsdata eller luftkvalitetsindexet är du såklart välkommen att kontakta SMHI och Naturvårdsverket. Om frågan gäller en särskild mätstation eller ett visst mät-/indexvärde kan det vara bra att kontakta din kommun eller den organisation som ansvarar för mätstationen för att få mer information, avslutar Frank.