Möjlighet till samskapande när SMHI följer upp kvalitet och nytta med skogstjänster

SMHIs tjänst Bärighetsindex underlättar vid planering av avverkning, gallring och andra skogåtgärder där tunga maskiner används, genom att ge prognoser på produktionsförhållanden i skogen. För att säkerställa att tjänsten tillgodoser användarens behov har SMHI arbetat aktivt med att följa upp kvalitet och nytta i tjänsten, bland annat när det gäller parametern tjäle.  

Skogsbranschen har länge arbetat med att hitta lösningar på problemet med markbärighet. SMHI Bärighetsindex är en digital tjänst som hjälper till att förstå förutsättningarna för att marken i respektive trakt ska klara att bära skogsmaskiner utan att orsaka körskador. Tjänsten erbjuder till exempel både statistik och prognoser för tjäle under vinterhalvåret, något som SMHI under vintersäsongen 2020/2021 utvärderat tillsammans med användarna ute i fält.

Viktigt med nära samarbete

Tjänsten utvecklas kontinuerligt och under det senaste året har SMHI jobbat med mätningar av tjäle i syfte att förbättra och kvalitetssäkra prognoserna. I nära samarbete med de som är verksamma i skogen har nu vinterförhållandena studerats närmare för att göra tjänsten ännu mer träffsäker.

– SMHIs produktansvariga passar på att i fält utvärdera tjänsten utifrån vinterförhållanden och besöker entreprenörer i skogen som delar med sig av hur de upplever prognoskvalitet och hur de jobbar med avverkning på vintern. Det är viktigt att jobba nära skogssektorn för att skapa bra beslutsunderlag med god kvalitet som passar användaren och för att säkerställa att det vi gör skapar nytta, berättar Alexandra Birger Röör, affärsområdeschef Skog, SMHI.

Användaren spelar en viktig roll

Under vintersäsongen 2020/2021 har SMHIs produktansvariga varit på plats ute i skogen med produktionsledare, traktplanerare, virkesköpare och entreprenör för att få en inblick i hur de arbetar och samtidigt få reda på hur de upplever vinterförhållandena i relation till prognosen på tjäle och bärighet som finns i SMHIs tjänst. Tillsammans med användarna har SMHIs produktansvariga gått igenom och resonerat kring prognoser och kartunderlag. Utöver de kvalitativa uppföljningarna använder SMHI även observationer från exempelvis Sveriges Lantbruksuniversitets (SLU:s) forskningsstation i Vindeln för att utvärdera prognosmodellen.

Tjäle en viktig parameter

Tjäle och tjällossning är viktiga parametrar vintertid när det gäller markens bärighet. SMHIs utvärderingar av tjänsten för bärighetsindex visar hittills att den fångar prognosen för tjäle på ett bra sätt och på så sätt hjälper användare att avgöra var det fortfarande är tillräckligt fruset för att kunna köra tunga maskiner.

– Genom uppföljning och utvärdering av tjänsten säkerställer vi användarvänlighet. Uppföljningen bygger också på vår kunskap om kundresan, avsluta Alexandra Birger Röör, affärsområdeschef Skog, SMHI.