Bättre vattenmiljö i kustvikar med lokala åtgärdsplaner

Flera kustvikar i Sverige har länge haft problem med höga halter av näringsämnen och övergödning. SMHI har på uppdrag av Länsstyrelsen Östergötland tagit fram lokala åtgärdsplaner för två kustvikar i Östergötland. En lokal åtgärdsplan är ett verktyg som beskriver vilka åtgärder som behöver göras för att förbättra vattenmiljön inom ett avgränsat geografiskt område. De framtagna åtgärdsplanerna fokuserar på att minska näringsämnesbelastningen på vikarna samt främja den biologiska mångfalden.

De undersökta kustvikarna har länge haft problem med höga halter av näringsämnen och övergödning. Som ett steg i arbetet att nå miljökvalitetsnormerna för vattenförekomsterna har SMHI tagit fram lokala åtgärdsplaner som innehåller en beskrivning av dagsläget och möjligheten att reducera belastningen av kväve och fosfor på viken.

Projektet har varit en del av det mer omfattande projektet Vik för Vik, där åtgärdsplaner för ett flertal vikar ska tas fram. Åtgärdsplanerna tar ett helhetsgrepp om näringsämnestransport till vikarna där belastning från land och omkringliggande hav beräknats.

– I det samlade åtgärdspaketet har stor vikt lagts på att lyfta fram lösningar med flera funktioner som kan minska näringsämnesflöden, främja biologisk mångfald samt ekosystemtjänster som är robusta mot både höga vattenflöden och torka. Åtgärdsförslagen berör hela kedjan från hur marken brukas till åtgärder för fosforreduktion i havet. En kostnads -nyttoanalys har legat till grund för prioritering av åtgärdsförslagen, berättar projektledare Amanda Olsson, SMHI.

Stöd till myndigheter och kommuner

Lokala åtgärdsplaner spelar en viktig roll i myndigheterna och kommunernas arbete med att nå upp till bestämmelserna i EU:s ramdirektiv för vatten, som bland annat anger att försämring av yt-, grund- och kustvatten inte får ske. I Sverige har övergödning identifierats som ett av de största problemen i inlands- och kustvatten och en stor del av Sveriges vattenförekomster riskerar att inte nå upp till miljökvalitetsnormerna för ekologisk status. För att nå målen behöver åtgärder göras snabbare.

– Åtgärdsplanerna som SMHI arbetar fram är viktiga underlag när man ska diskutera hur åtgärderna faktiskt ska genomföras. Att då ha en bild av hur näringsämnespåverkan ser ut på en lokal nivå gör att åtgärderna hamnar på rätt plats och ger en optimal effekt. I en av vikarna, Kattedalsfjärden, har åtgärdsplanen tagits vidare i EU-projektet Seabased. Där har man redan nu tillexempel placerat ut risvasar för att gynna rovfiskpopulationen, förklarar Erika Melander, vattenekolog på Länsstyrelsen och Östergötlands projektledare i Vik för vik.

De åtgärder som presenteras förväntas ge effekt en lång tid framöver. SMHIs experter har stor erfarenhet av klimatologiska studier och kan även bedöma åtgärdernas effekt i ett framtida klimat med förändrade temperatur- och nederbördsmönster.