Markägare samlar vatten på Gotland

Problem med vattentillgången under flera somrar gav sex markägare på Gotland idén att starta ett vattenprojekt. Genom att gräva ut diken och våtmarker lyckades de samla vattnet bättre. Projektet beskrivs nu som ett nytt exempel i SMHIs idébank för klimatanpassning.

Dålig vattentillgång sommartid har länge varit ett problem för de boende i Gammelgarns socken på Gotland. Situation har varit besvärlig, särskilt för de markägare som behöver vatten till sina djur.

När perioden med vattenbrist blev allt längre startade sex markägare i Gammelgarn en vattenstudiecirkel. De ville förstå vilka förutsättningar som fanns för att förbättra situationen och hitta åtgärder. De ville även hitta finansieringsformer.

Att fånga vatten

Gotland har många områden med våtmarker som dikats ut för att skapa jordbruksmark. Det har också pågått en naturlig igenväxningsprocess av våtmarker som gör att det finns få öppna vattenytor.

Genom att återskapa och gräva ut befintliga våtmarker och förbinda dem med diken lyckades grannarna samla vatten och fördröja utflödet till Östersjön. I och med att vattennivån hålls uppe i våtmarkerna sjönk inte vattennivåerna i deras brunnar lika fort som tidigare.

Projektet har lett till betydligt mindre problem med vattentillgången, men också till större gemenskap mellan grannarna.

Nytt exempel på klimatanpassning

Grannsamverkan kring grundvatten på Gotland beskrivs nu som ett nytt exempel i idésamlingen för klimatanpassning, som byggs upp av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI. Idésamlingen syftar till att sprida erfarenheter och ge idéer för alla som arbetar med klimatanpassning.

Idésamlingen omfattar projekt kopplade till bland annat dagvatten, exempel på åtgärder för att minska risken för översvämningar, bevara kulturhistoriska byggnader och säkra tillgången till dricksvatten.

Exempelsamlingen finns på Klimatanpassningsportalen som riktar sig till alla som arbetar med klimatanpassning, eller andra intresserade. Portalen är ett samarbete mellan 18 myndigheter.