Viktig delning av kunskap och erfarenheter kring klimatunderlag

Hur kan vi hantera klimatunderlagens inbyggda osäkerheter för att idag fatta beslut kring åtgärder som rör framtida risker? Det var den gemensamma frågan för deltagarna i kursen Hantering av osäkerhet i klimatunderlag. SMHI var en av arrangörerna.

SMHI har tillsammans med Boverket samt ytterligare samarbetsparter, inom ramen för ett av Boverkets samordningsuppdrag, anordnat kursen ”Hantering av osäkerhet i klimatunderlag”.

Genom inspiration och motivation samt konkreta exempel syftade kursen till att öka kunskapen om de inbyggda osäkerheter som finns i klimatunderlag. Från SMHIs sida har vi bistått med information om hur våra klimatmodeller tas fram och varför underlagen ser ut som de gör. En ökad kunskap kan underlätta för de beslut som krävs idag för att minimera de risker som vi ser i framtiden, berättar Magnus Rödin, SMHI som utgjorde kursledning under utbildningen, tillsammans med Nilla Thomson från Boverket.
  

Kommuner i fokus

Ett trettiotal hade anmält sig till kursen, varav de allra flesta arbetar med klimatanpassning i en kommun, några på en länsstyrelse och ytterligare några få som konsulter. Förutom att ge konkreta svar på komplexa frågor gav kursen stora möjligheter till utbyte av kunskap och erfarenheter mellan yrkesverksamma inom klimatanpassning. Under de två halvdagarna som kursen pågick delades flertalet exempel från svenska kommuner.

Helena Björn är miljöstrategiskt ansvarig i Lomma kommun.
Helena Björn är miljöstrategiskt ansvarig i Lomma kommun. Foto SMHI
I Lomma kommun har vi sedan 2007 upplevt minst tolv extremväderhändelser. Extremerna som vi ser idag är bland annat översvämning och erosion. Tillsammans med ett scenario med havsnivåhöjning motsvarande nästan en meter innan seklet tar slut, ställer det stora krav på kommunens förmåga att fatta beslut om hur vi ska hantera de risker vi står inför, berättade Helena Björn, miljöstrategiskt ansvarig i Lomma kommun.
 
Fler kommuner gav exempel på åtgärder som redan är på plats, eller åtgärder som planeras. Vi ser att medvetenheten om klimatförändringar och klimatanpassning ökar, avslutar Magnus Rödin, SMHI.