Konferens om Biologisk mångfald, klimatförändringar och samhällsomställning

Problemen är globala, men många av de åtgärder som behöver genomföras är nationella och lokala. 21 oktober 2020 arrangerar därför Naturvårdsverket en svensk konferens som lyfter resultat från IPBES (The Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) och IPCC (The Intergovernmental Panel on Climate Change).

Heldagskonferensen på Naturhistoriska Riksmuseet den 21 oktober vänder sig till alla som arbetar med frågor kring biologisk mångfald, klimat och samhällsomställning inom forskning och förvaltning på olika nivåer samt intresseorganisationer och näringsliv. Fokus för dagen är länken mellan biologisk mångfald och klimatförändringarna, samt vilka samhälleliga förändringar som kan vara möjliga för en hållbar framtid.

Konferensen belyser resultat från IPBES, plattformen för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, samt från IPCC, FN:s klimatpanel. Både IPBES och IPPC visar på behovet av åtgärder för att begränsa klimatförändringen och bromsa förlusten av biologisk mångfald. Problemen är globala, men många åtgärder som behöver genomföras för att dämpa risker för samhälle och ekosystem är nationella och lokala. Detta kräver att den kunskap som genererats i de globala rapporterna får genomslag nationellt.

Här finns mer information om konferensen, program samt länk för anmälan:
​​​​​​​http://www.naturvardsverket.se/Kalendarium/Biologisk-mangfald-klimatforandringar-och-samhallsomstallning/​​​​​​​