Kommuner samverkar för tryggad vattenförsörjning

Redan nu påverkas dricksvattenförsörjningen till följd av ökad nederbörd och högre temperaturer. Bromölla kommun har länge haft problem med dricksvattenkvaliteten och Olofströms kommun stod inför framtida vattenförsörjningsproblem. Nu driver de ett gemensamt vattenförsörjningsprojekt som gynnar båda kommunerna.

Det råder alltid osäkerhet kring hur vattentillgången kommer att se ut i framtiden om klimatet fortsätter att förändras. Bromölla kommun har sedan länge haft problem med dricksvattnets råvattenkvalitet. Mer specifikt fanns problem i tätorten Näsum. Olofströms kommun stod inför problemet att få fram tillräckligt stora mängder renat vatten för att försörja hela kommunen.

När Bromölla kommun planerade att anlägga en ny vattenledning till tätorten Näsum, gjordes bedömningen att det vore lämpligt att förlänga ledningen till Olofström för att därmed kunna dela vattentäkt. Kommunerna upprättade 2012 ett avtal om gemensam vattenförsörjning. Enligt avtalet skall vattenledningar anläggas mellan Bromölla och Olofström via tätorten Näsum.

Genom att skapa en gemensam vattenförsörjningsstrategi kan fördelar uppnås för båda kommunerna. Vattnet från Bromöllas grundvattentäkter kan försörja Olofström samtidigt som Näsum får tillgång till bättre vatten än tidigare. Det ger även Bromölla tillgång till reservvatten från Olofström i händelse av vattenbrist.

Nytt anpassningsexempel

Arbetet med en gemensam vattenförsörjningsstrategi beskrivs nu som ett nytt exempel i idésamlingen för klimatanpassning, som byggs upp av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI. Idésamlingen syftar till att sprida erfarenheter och ge idéer för alla som arbetar med klimatanpassning.

Idésamlingen omfattar exempelvis flera projekt som handlar om att minska risken för översvämningar på olika sätt, att rusta skog för klimatförändringar, att bevara kulturhistoriska byggnader, att säkra tillgången till dricksvatten, att finansiera klimatanpassning med gröna obligationer.

Exempelsamlingen finns på Klimatanpassningsportalen som riktar sig till alla som arbetar med klimatanpassning, eller andra intresserade. Portalen är ett samarbete mellan 18 myndigheter.