Klimatanpassning presenteras i Almedalen

Ett varmare klimat i Östersjöregionen kan innebära att jordbruket får längre växtperiod och möjligheter till nya grödor. Samtidigt finns risk för ökade sjukdomar och skadedjur. Klimatanpassningsprojektet Baltadapt presenteras av SMHI i Almedalen nästa vecka.

Östersjöregionen står generellt inför ett varmare och blötare framtidsklimat. Perioder med extremt fuktigt väder kan bli vanligare, men även perioder med extremt torrt väder.

Förändringarna ger möjlighet till ökad produktivitet för jordbruket, längre säsonger och förutsättningar att introducera nya grödor. Samtidigt finns risk för ökade sjukdomar och skadedjur, försämrad dränering, samt ökad övergödning, på grund av det förändrade klimatet.

Det är exempel på farhågor och möjligheter som lyfts fram i dialog mellan intressenter inom jordbruksnäringen och klimatforskare. Kunskapsutbytet har arrangerats inom EU-projektet Baltadapt som arbetar med klimatanpassning kring Östersjön, med fokus på havet och kustzonerna.

Strategier för klimatanpassning

- Redan nu behövs strategier för hur beslutsfattare och olika grupper i samhället ska kunna möta förändringarna på bästa sätt. Klimatanpassning är nödvändigt för att dra nytta av positiva effekter. Det behövs också förebyggande åtgärder, till exempel att minska risker i samband med naturolyckor, säger Lotta Andersson, forskare hydrologi.

Baltadapt arbetar nu fram strategier för klimatanpassning i regionen, och planeras vara klara om ett och ett halvt år. Innan dess sker en bred dialog med beslutsfattare och representanter för olika näringar.

Bland annat hålls en serie workshops med representanter för turism- och jordbruksnäringen. Under dessa workshops används visualisering av möjliga klimatförändringar och dess effekter som en plattform för interaktiv dialog mellan representanter för näringar, beslutsfattare och forskare.

Seminarium i Almedalen

Baltadapt presenteras vid ett seminarium i Almedalen, den 2 juli. “Adapting the Baltic Sea Region to climate change –showcasing multilevel – governance in practice”. Seminariet arrangeras av SMHI och Council of the Baltic Sea States, CBSS. Seminariet hålls delvis på engelska.

Projektet Baltadapt drivs av elva partners och leds av Danmarks meteorologiska institut. SMHI i samarbete med Centrum för klimatpolitisk forskning – CSPR, ansvarar för arbetet med att ta fram strategin, inklusive dialog med olika sektorer. Arbetet sker bland annat inom ramen för Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning. SMHI ansvarar även för att ta fram klimatinformation för regionen.

Kontakt under Almedalsveckan

Lotta Andersson, forskare hydrologi SMHI, lotta.andersson@smhi.se, 011-495 8144.

Workshop Baltadapt
Kunskapsutbyte om klimatförändringar mellan intressenter inom jordbruksnäringen och klimatforskare.