Klimatanpassning i översiktsplan – exempel från Bodens kommun

Kommunerna har en central roll i arbetet med att anpassa samhället till klimatförändringarna. I Boden har kommunen integrerat klimatanpassning till att bli en naturlig del i översiktsplanen. Hur det har gått till beskrivs i ett nytt klimatanpassningsexempel i SMHIs samling.

Klimatförändringar väntas påverka Sverige på en mängd sätt och samhället behöver anpassas för att minska sårbarheten mot klimatrelaterade risker. Eftersom kommunerna ansvarar för flera verksamheter har de en central roll i klimatanpassningsarbetet, inom exempelvis vatten och avlopp, äldreomsorg, räddningstjänst och fysisk planering.

Om klimatanpassning integreras i hela kommunens organisation kan arbetet bli mer systematiskt, jämfört med om klimatanpassning drivs som en enskild fråga. Genom att inkludera klimatanpassning i den vägledande översiktsplanen kan också frågorna få större fokus på lång sikt i kommunen. Bodens kommun har gjort just detta.

Bodens centrum
Flygfoto över Bodens centrum, Bodträsket och en liten del av Buddbyträsket, vilka ingår i Bodensjösystemet. Foto Bodens kommun

Ny översiktsplan som tar hänsyn till klimatförändringar

I oktober 2015 kom uppdraget från Bodens kommunstyrelse om att en ny översiktsplan skulle tas fram. Översiktsplanen från 1990 hade varit inaktuell länge och behövde uppdateras. I den nya översiktsplanen som antogs 2017 finns ett kapitel avsatt för klimat, miljö och riskfaktorer. Här beskrivs hur Bodens kommun väntas påverkas av klimatförändrarna. Kortare vintrar med mindre snö och fler nollgenomgångar, vilket innebär att temperaturen pendlar över och under 0°C, är två av förändringarna som Boden behöver ta hänsyn till.

I kommunen finns också en mängd sjöar och vattendrag, och flera av dem är sammanlänkade. Vid ökad nederbörd finns risk för översvämning, ras, skred och erosion. Ambitionen att växa mot Luleå innebär dessutom tillväxt längs Luleälvsstråket, ett område som är sårbart för höga flöden.

Arbetet framåt

I kapitlet om klimat, miljö och riskfaktorer finns rekommendationer kring utvalda områden som påverkas av klimatförändringar, så som ökad nederbörd, kraftiga regn och nollgenomgångar.

En rekommendation är att drift och underhåll av vägar behöver anpassas på grund av just fler nollgenomgångar. En annan rekommendation är att den skyfallsmodellering som gjordes av Länsstyrelsen i Norrbottens län för Bodens tätort ska vara underlag vid fysisk planering.

I juni 2020 antog kommunen en fördjupad översiktsplan, som även den innehöll ett kapitel om klimat, miljö och riskfaktorer.

Nytt exempel på klimatanpassning

Införandet av klimatanpassning i Bodens översiktsplan beskrivs nu som ett nytt exempel i idésamlingen för klimatanpassning, som byggs upp av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI. Idésamlingen syftar till att sprida erfarenheter och ge idéer för alla som arbetar med klimatanpassning.

Samlingen med exempel omfattar projekt som handlar om att minska risken för översvämningar på olika sätt, att rusta skog för klimatförändringar, att bevara kulturhistoriska byggnader och att säkra tillgången till dricksvatten för att nämna några.