Klimatanpassning finansieras med gröna obligationer – nytt exempel

Att anpassa olika verksamheter till ett förändrat klimat kan ofta innebära stora investeringar. Göteborgs Stad har arbetat med så kallade gröna obligationer för att finansiera upprustning av vattenledningsnät, pumpstationer och reningsverk. Det beskrivs som ett nytt exempel i SMHIs idésamling för klimatanpassning.

Begreppet grön obligation lanserades av Världsbanken för dryga tjugotalet år sedan och syftar till att få fram kapital för satsningar som bidrar till hållbar utveckling.

Göteborgs Stad har under lång tid finansierat olika typer av åtgärder med gröna obligationer. Merparten har använts till projekt för att minska koldioxidutsläpp, men en betydande del har också omfattat klimatanpassningsarbete. 

Ett stort fokus ligger på åtgärder för att hantera vatten, där klimatförändringen med mer nederbörd och ökade temperaturer påverkar. Några exempel på projekt som finansierats med gröna obligationer är upprustning av vattenledningsnät, nya avloppsledningar, ombyggda pumpstationer och förbättrade reningsverk. 

Ramverk för gröna obligationer

Göteborgs Stad har upprättat ett ramverk som anger vad obligationerna kan användas till, och beskriver hur investeringarna ska följas upp och rapporteras. Granskning av en oberoende part är en viktig del av ramverket. 

– Vi måste vara fullt transparanta med vad investeringarna innebär, hela arbetet bygger på trovärdighet. Investerarna ska verkligen kunna lita på ambitionen att finansieringen ger miljönytta, säger Nader Nadafan, finans- och hållbarhetsekonom, Göteborgs Stad.

Styr kapital till miljövänliga investeringar

Fördelar med gröna obligationer är att de kan vara goda verktyg för att driva på miljöarbetet, och öka medvetenheten om klimatrelaterade utmaningar och lösningar. Samtidigt ger det investerare möjlighet att styra sitt kapital till klimat- och miljövänliga investeringar. 

Göteborg var den första stad i världen som gav ut gröna obligationer år 2013. Idag omfattar skuldportföljen 23 miljarder kronor. 

Fler exempel på klimatanpassning

Gröna obligationer i Göteborg är ett nytt exempel på klimatanpassning. I idésamlingen, som byggs upp av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI, finns fler. Idésamlingen syftar till att sprida erfarenheter och ge idéer för alla som arbetar med klimatanpassning. Exemplen beskriver konkreta åtgärder och utmaningar inom flera ämnesområden. De visar hur olika aktörer har arbetat med att anpassa sina verksamheter till de klimatförändringar som redan märks idag och de vi inte kan förhindra i framtiden.