IPCC-möte om framtidsfrågor

Den 27-30 september ägde den 57:e sessionen av FN:s klimatpanel IPCC rum i Genève. Mötet avhandlade bland annat budget, stipendiatprogram, gender policy, nya observatörsorganisationer och övergången från den sjätte till den sjunde utvärderingscykeln

Sessionssal IPCC-möte Geneve september 2022

Sessionen handlade om att stämma av flera frågor som är en del av IPCC:s löpande verksamhet. Bland annat diskuterades återkommande frågor i panelens arbete såsom panelens budget för de nästkommande åren, IPCC:s stipendiatprogram, och nya observatörsorganisationer. Såsom många andra FN-organ har IPCC pågående arbete om jämställdhet i panelens arbete och vid mötet presenterades ett framtaget ”gender policy” (uppförandekod).

En stor del av tiden användes för att diskutera frågor som handlar om övergången från den pågående sjätte utvärderingscykeln (AR6) till den kommande sjunde utvärderingscykeln (AR7).

Sveriges delegation vid IPCC-möte i Geneve september 2022
Camilla Andersson och Markku Rummukainen
Allt är nu på plats för att Syntesrapporten, som kommer att vara den sista rapporten under AR6, ska bli klar i mars 2023. Därefter kan processen påbörjas för att välja ny ordförande och IPCC:s så kallade byrå, som leder arbetet under en utvärderingscykel och nya rapporter, säger Camilla Andersson, Sveriges biträdande kontaktperson för IPCC.

I mötet togs viktiga beslut som säkerställer att valen kan hållas redan i juli nästa år.

Detta är särskilt viktigt för att nya kunskapsutvärderingar kan tas fram i tid inför viktiga milstolpar inom de internationella klimatförhandlingarna under de närmaste åren, säger Markku Rummukainen, Sveriges kontaktperson för IPCC.