IPCC har uppdaterat riktlinjer för växthusgaser

FN:s klimatpanel IPCC har idag presenterat en uppdatering av sin metodrapport om riktlinjer för utsläppsinventering. Riktlinjerna används av länder för att uppskatta respektive lands utsläpp och upptag av växthusgaser. Den uppdaterade metodrapporten förbättrar transparensen och rapporteringsprocessen genom att säkerställa att den metodik som används baseras på den senaste forskningen.

Länder ska rapporterna sina nationella utsläpp och upptag av växthusgaser till FN:s ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC) bland annat under internationella avtal som Kyotoprotokollet och Parisavtalet.

Bilkö

Den nya metodrapporten ”The 2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines on National, Greenhouse Gas Inventories” (2019 Refinement) har arbetats fram i IPCC:s arbetsgrupp för nationell inventering av växthusgasutsläpp (TFI).

Markku Rummukainen
Markku Rummukainen

FN:s klimatpanel hade ett möte i Kyoto, Japan, den 8-12 maj, där rapporten godkändes.

– Vi är nöjda med att 2019 års metoduppdatering för utsläppsinventering är klar. Den innebär en uppdaterad vetenskaplig grund och metoder för arbetet med utsläppsinventering, säger Markku Rummukainen vid Sveriges nationella kontaktpunkt för IPCC vid SMHI.

Kompletterande metoder

2019 års uppdatering innehåller bland annat kompletterande metoder for att uppskatta källor och sänkor av växthusgasutsläpp. Den identifierar också områden där mer forskning behövs, ny teknologi eller nya produktionsprocesser. Även sådana nya källor och sänkor för växthusgaser, som inte inkluderades i den tidigare metodrapporten har behandlats.

Mer än 280 forskare och experter har arbetat med den nya metodrapporten. De har uppdaterat de allmänna råden samt metoder för fyra sektorer;

  • energi
  • industriella processer och produktanvändning
  • jordbruk, skogsbruk och annan markanvändning
  • avfall

Metodrapporten kommer att presenteras på nästa möte inom FN:s klimatförhandlingar som äger rum i Bonn i juni. Vid detta möte kommer det också beslutas om hur implementeringen av metoduppdateringen ska genomföras.