Hur ska energisystemet anpassas till klimatförändringarna?

Klimatförändringarna är redan här och påverkar energisektorn. Sverige står inför mycket stora investeringar för att ställa om energisystemet.  
– Morgondagens energisystem måste även fungera i ett förändrat klimat och det är därför viktigt att dessa frågor behandlas tillsammans. Det görs inte i tillräcklig utsträckning idag, säger Erik Kjellström, professor i klimatologi på SMHI med anledning av forskningsprojektet ”Klimatförändringars konsekvenser för energisystemet” som presenterades vid ett webbinarium den 24 mars 2021.

Energiforsk har initierat detta tvååriga forskningsprojekt "Klimatförändringars konsekvenser för energisystemet" som haft som syfte att fördjupa kunskapen om klimatförändringarnas påverkan på det svenska energisystemet. De deltagande forskarna från SMHI, Chalmers, IVL, Profu och Energiforsk har också undersökt vilka åtgärder som krävs för att minska de negativa effekterna av klimatförändringarna. Någon liknande heltäckande studie har inte gjorts sedan 2007. 

Erik Kjellström
Erik Kjellström.

– Tack vare bättre klimatmodeller och fler klimatsimuleringar kan vi idag göra fördjupade analyser och tydligare beskriva vad som är robusta indikatorer på klimatförändringarna och vad som är mer osäkert, säger Erik Kjellström som tillsammans med flera SMHI-medarbetare har varit engagerad i olika delar av rapporterna 

Olika energislag påverkas på olika sätt

I projektet har forskare och experter undersökt påverkan på vattenkraft, vindkraft, kärnkraft, bioenergi, fjärrvärme, fjärrkyla samt elnät. Kärnkraften är robust mot klimatföränd­ringar och driftförutsättningarna bedöms bara påverkas marginellt. Kring vattenkraft och vindkraft finns en osäkerhet och där har Energiforsk redan startat ett par fördjupningsprojekt för att få mer kunskap hur klimatets förändringar påverkar tillrinningen av vatten och variationen i det framtida vindklimatet. Även när det gäller den framtida tillgången på bioenergi behövs mer kunskap hur klimatförändringarna påverkar.

– Studien visar att fram till år 2040 är konsekvenserna för det svenska energisystemet hanterbara, men det förutsätter att man tar höjd för klimatförändringar i sina investeringar. Det gäller bland annat de lokala och regionala elnäten, som behöver fortsätta vädersäkras, säger Jenny Gode, forskare vid Profu och huvudprojektledare. 

Förändringar i klimatet med påverkan på energisektorn

Erik Kjellström och Gustav Strandberg är medförfattare till huvudrapporten och de sex sektorsvisa delrapporterna.  Delrapporten Förändringar i klimatet som påverkar energisektorn i Sverige är framtagen av Erik Kjellström, Gustav Strandberg och Changgui Lin från SMHI.

Framtidens energisystem kommer att finnas i framtidens klimat. De som ska planera för framtidens energisystem har nytta av de här rapporterna. Det handlar inte bara om mitigation utan även om anpassning. 

– Vi ska inte bara minska våra utsläpp, vi ska också ha ett system som fungerar, säger Gustav Strandberg.

Stort behov av mer forskning

SMHI bidrar med viktiga fakta som utgör underlag kring hur den framtida energiomställningen kommer att påverkas av klimatförändringen. 

– Forskningsbehovet är fortfarande stort eftersom vi behöver fler och mer detaljerade beräkningar kring samtliga områden i energisystemet. Vi behöver undersöka vad klimatförändringarna får för påverkan på energisystemet som helhet, avslutar Erik Kjellström.