Grässpår förbättrar stadsmiljön

Flera städer arbetar aktivt för att skapa mer grönyta i stadsmiljön. I städer med spårväg finns möjligheten att anlägga gräs kring spårvagnsrälsen. Grässpår skapar ett svalare mikroklimat och ett litet fördröjningsmagasin för regn. I Norrköping används det även som åtgärd för att minska buller.

Gröna ytor i staden bidrar bland annat till bättre luftkvalitet, större möjligheter att omhänderta dagvatten och ett mildare mikroklimat. Under 80- och 90-talet blev det populärt bland europeiska städer att anlägga gräs kring spårvagnsspåren. Gräset dämpar buller, ökar möjligheten att ta emot nederbörd och ger troligen en kylande effekt kring spåren.

Grässpår i Norrköping

I Norrköpings kollektivtrafik ingår två linjer med spårväg. Att anlägga grässpår är primärt inte en klimatanpassningsåtgärd. Huvudsyftet bakom förändringen är estetisk och ska ses som ett komplement till stadens arbete med grönstruktur. Trafikplanerarna ser grässpåren som en lokal åtgärd som kan bidra till att kommunen håller sig under riktvärdet för buller i bebyggd miljö.

Nytt klimatanpassningsexempel

Gröna banvallar för spårvagnar i Norrköping beskrivs nu som ett nytt exempel i idésamlingen för klimatanpassning, som byggs upp av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI. Idésamlingen syftar till att sprida erfarenheter och ge idéer för alla som arbetar med klimatanpassning.

Idésamlingen omfattar projekt kopplade till dagvatten, exempel på åtgärder för att minska risken för översvämningar, att bevara kulturhistoriska byggnader, att säkra tillgången till dricksvatten för att nämna några.

Exempelsamlingen finns på Klimatanpassningsportalen som riktar sig till alla som arbetar med klimatanpassning, eller andra intresserade. Portalen är ett samarbete mellan 18 myndigheter.