Expertråd vill samla kunskap om klimatanpassning

Alla med expertis eller erfarenhet kring klimatanpassning inbjuds nu att bidra med kunskap på området. Sekretariatet för Nationella expertrådet för klimatanpassning efterlyser underlag som kan bistå rådet i arbetet med uppföljning och utvärdering av det nationella arbetet med klimatanpassning.

Nu finns en webbenkät öppen där det går att fylla i information och bifoga material. Sekretariatet för Nationella expertrådet för klimatanpassning riktar sin efterlysning till en rad olika aktörer på området – från forskning, myndigheter, kommuner och bransch- eller intresseorganisationer. 

– Vi vill få in underlag från så många håll som möjligt och bjuder därför in alla med relevant kunskap, expertis eller erfarenhet att svara, säger Karin Lundgren-Kownacki vid rådets sekretariat som finns vid SMHI.

Kunskap om risker, möjligheter och lösningar

Aktuellt material kan vara kunskap om de risker och möjligheter Sverige kommer att möta på grund av klimatförändringar. Det kan handla om effekter av förändringarna inom landet, exempelvis översvämningar, värmeböljor, ras och skred.

Det kan även gälla förändringar i omvärlden som påverkar områden som livsmedelsförsörjning, handel och finans med mera. Kunskapsmaterial som beskriver lösningar för att möta förändringarna är också mycket välkommet.

Sekretariatet önskar ta del av publicerad information som myndighetsrapporter, vetenskapliga artiklar samt rapporter från företag, bransch- och intresseorganisationer.

Tillfälle dela kunskap och påverka svensk strategi

Informationen som skickas in kommer sekretariatet att sammanställa och använda som ett underlag till en rapport som expertrådet ska lämna till regeringen i slutet av nästa år. Denna rapport kommer i sin tur att ligga till grund för uppdatering av den nationella strategin för klimatanpassning.

– Enkäten ger en möjlighet att vara med och påverka Sveriges klimatanpassningsstrategi. Det är också ett tillfälle att sprida och dela med sig av sin egen kunskap, säger Karin Lundgren-Kownacki.

Enkäten är öppen till och med 8 maj.

Nationella expertrådet för klimatanpassning har som uppgift att utvärdera arbetet med klimatanpassning i Sverige och ge förslag på fortsatt arbete. Expertrådet ska vart femte år ge underlag för den nationella klimatanpassningsstrategin. Den första rapporten lämnas till regeringen i december 2021. Rådet är tillsatt av regeringen och är knutet till SMHI.