Experter sökes till workshop om användning av scenarier i IPCC:s kunskapsutvärderingar

Nu utvärderar FN:s klimatpanel (IPCC) sitt sjätte arbetsprogram (AR6) och tittar framåt mot nästa arbetsprogram (AR7). För att förbereda det sjunde arbetsprogrammet kommer IPCC våren 2023 att anordna en workshop om användning av scenarier. 

Rapporter från IPCC.
Underlag från tusentals forskare världen över bidrar till IPCCs sammanställningar av det vetenskapliga kunskapsläget kring klimatförändringar, konsekvenser, sårbarhet och möjliga lösningar. Förstora Bild

Du som är expert inom området är välkommen att delta. Syftet med workshopen är att dra lärdomar från arbetet inom det tidigare arbetsprogrammet (AR6) och därmed bidra till framtida kunskapsutvärderingar/rapporter, främst AR7. Workshopen kommer att äga rum någon gång under våren 2023, exakt tid samt plats för workshopen är ännu inte satt.

Nomineringar av potentiella deltagare i workshopen sker genom Sveriges nationella kontaktpunkt vid SMHI.

Workshopens mål

Mål med workshopen är att:

 • Inventera på vilket sätt scenarierna bidragit till produkterna inom AR6 samt styrkor och svagheter i de antagna tillvägagångssätten;
 • Identifiera eventuella luckor i hur scenarier har använts i AR6, med hänsyn taget till behov och förväntningar hos regeringar och andra användare;
 • Överväga hur det går att bygga vidare på det ramverk för RCP/SSP-scenarier i AR6 samt möjliga scenarioarkitekturer för framtida arbetsprogram, där AR7 är näst på tur.
 • I samförstånd med forskningssamhället överväga innovationer i användning av scenarier, till exempel relaterade till biologisk mångfald;
 • Överväga hur samarbetet mellan IPCC:s arbetsgrupper kan vidareutvecklas gällande användning av scenarier;
 • Föreslå eventuella förbättringar av institutionella mekanismer för att utveckla, tillämpa och organisera scenariodata, men även respektive roller för IPCC och modelleringssamhället. IPCC:s ”TG Data”-grupp är relevant i detta avseende;
 • Överväga hur mångfalden av medverkande i processer för framtagandet av scenarier kan utvecklas.

Vilken expertis efterfrågas till workshopen?

IPCC vill nu engagera modellerare och scenarioutvecklare från naturvetenskap, samhällsvetenskap, ekonomi, humaniora och teknikvetenskaper, forskare med relevanta fokus, samt de som använder sig av scenarier inom regeringar och andra avnämare:

 • Modellerare och scenarioutvecklare med expertis inom naturvetenskap och socioekonomi
 • Experter inom den fysikaliska vetenskapen om klimatförändringar
 • Experter inom anpassning och utsläppsminskning
 • Experter inom biologisk mångfald och ekosystemtjänster
 • Forskare med relevant övergripande socioekonomiskt perspektiv, t.ex. ekonomer och samhällsvetare
 • Representanter från IPCC:s medlemsländer
 • Intressenter från relevanta delar inom UNFCCC

Så här anmäler du intresse

Mejla in din intresseanmälan till ipccfocalpoint@smhi.se senast den 28 oktober 2022. Inkludera ifylld nomineringsform nedan (i Excel, observera att det är två flikar som du ska fylla i), samt CV om max 4 sidor (i pdf-format).

Nomineringsform för intresseanmälan (75 kB, xlsx)

Tack på förhand för ditt intresse!