Ett händelserikt hydrologiskt år

Ett hydrologiskt år sträcker sig från första oktober till sista september. Nu i slutet av året ser vi tillbaks på ett händelserikt hydrologiskt år 2022/2023 med tvära kast mellan perioder med för mycket vatten och för lite vatten. De extremer som vi ser blir vanligare i ett varmare klimat. 

I inledningen av det gångna hydrologiska året var vattenflödena låga i vissa vattendrag i södra Sverige, liksom nivåerna i de stora sjöarna Vänern och Vättern.

Januari blev mild och nederbördsrik, vilket ledde till höga vattenflöden vid många vattendrag i Götaland och Svealand. Hus, vägar och järnvägar blev översvämmade.

Rekordflöden

I maj bidrog snösmältning och regn till en rekordstor vårflod i Torneälven och dess biflöde Muonioälven. Hus och vägar blev översvämmade. Samtidigt var april, maj och juni nederbördsfattiga i södra Sverige, vilket ledde till marktorka, låga flöden och låga grundvattennivåer i vissa områden.

I augusti föll sedan rikligt med regn i större delen av landet. Det medförde höga flöden många vattendrag och översvämningar vid hus, vägar, järnvägar och jordbruksmark i Svealand och södra Norrland. Vid slutet av det hydrologiska året kom nytt regn i redan mättad mark och gav ytterligare problem med översvämningar i delar av Mälardalen.

Kartor över vattenhändelser under året
Ungefärlig utbredning av de områden som under det hydrologiska året 2022/2023 drabbats av risk för vattenbrist i olika vattenmagasin i orange färg och höga flöden och översvämningar i blå färg. Illustration SMHI

Vässade verktyg inför kommande år

Hydrologerna på SMHIs prognos och varningstjänst har arbetat under högtryck. Nu pågår ett omfattande utvärderingsarbete.

– Det händelserika året har gett oss många lärdomar som vi nu utvärderar och drar nytta av inför kommande år. Vi ser ett behov av att vässa våra verktyg och rutiner för att kunna hantera de extremvädersituationer som väntar i framtiden. Eftersom vi inte bara utfärdar meddelanden och varningar för själva flödeshändelsen utan även varnar för samhällskonsekvenser så är feedback från samhällsaktörer och räddningstjänster avgörande för förbättringsarbetet, säger Niclas Hjerdt som under året tillträtt som chef för gruppen.

Hydrologiskt år 

Visste du att det i månadsskiftet september-oktober infaller ett alldeles speciellt årsskifte?

Jo för de hydrologer som räknar på hur mycket vatten som finns tillgängligt över en längre period är detta den optimala tiden för vårt klimat. I månadsskiftet är nämligen lite vatten lagrad i olika snömagasin och förhållandena blir lika från år till år. Vid kalenderårets slut är det stora variationer i dessa vattenmagasineringar från år till år.