Drygt fyra miljoner till myndighetsprojekt för klimatanpassning

SMHI delar varje år ut medel via Myndighetsnätverket för klimatanpassning till medlemmar som formulerat projektidéer som stärker förmågan och effektiviteten i det svenska klimatanpassningsarbetet. I år kom det in fler ansökningar än någonsin och ansökningarna har också haft högre kvalitet. Baserat på bedömningar från nätverkets medlemmar har nu SMHIs generaldirektör fattat beslut om att dela ut 4,3 miljoner kronor fördelat på tio olika projekt.

Myndighetsnätverket för klimatanpassning har funnits sedan 2012 och har idag 27 medlemmar. Det är nätverkets medlemmar som tilldelas medel men i projekten ingår även andra myndigheter, länsstyrelser, kommuner och andra organisationer.

Alla medlemmar i nätverket är med och bedömer ansökningarna, med undantag för de som de själva medverkar i. Projekten med högst poäng enligt bedömningskriterierna blir tilldelade medel. Bedömningskriterierna är; projektets mål och relevans, effekt och målgrupper samt genomförbarhet och budget.

Syftet med tilldelningen av dessa medel är att uppmuntra myndigheterna att jobba tillsammans. Klimatanpassning är oerhört komplext, åtgärder inom ett område påverkar ofta andra, ibland positivt och andra gånger negativt så det behövs många perspektiv och olika sorters kompetens, säger Anna Blomqvist som arbetar för Myndighetsnätverkets sekretariat på SMHI.

Fler länsstyrelser och kommuner i år

Förutom att ovanligt många ansökningar kom in i år så är betydligt fler länsstyrelser och kommuner involverade i projekt än tidigare år. 

Detta är en naturlig effekt av att myndigheterna helt enkelt blivit bättre på klimatanpassning. För fem år sedan handlade mycket om intern kunskapsuppbyggnad och att lära känna kontaktpersoner från systermyndigheter. Nu är vi redo att gå från ord till handling i större utsträckning, säger Anna Blomqvist.
Renskiljning pågår. Renar och renskötare i snöigt landskap.
Ett av projekten som beviljats medel är "Klimatanpassning av rennäringen – samverkan och kunskapsutbyte med fokus på fodersäkerhet" som Statens veterinärmedicinska anstalt vill genomföra i samarbete med Sametinget, Svenska samernas riksförbund samt Länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten och Jämtland.

Projekten som tilldelats medel

Projektets titel Förslagsställare (sammankallande part) Övriga ingående parter
Klimatanpassning av rennäringen – samverkan och kunskapsutbyte med fokus på fodersäkerhet Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) Sametinget, Länsstyrelsen Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Svenska Samernas
Riksförbund (SSR)
Värme i praktiken Länsstyrelsen Stockholm Länsstyrelsen Västmanland,
Uppsala,
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Boverket, Folkhälso-myndigheten, Arbetsmiljömedicin (Örebro) samt Köpings, Sala, Västerås, Lidingö, Värmdö Solna, Stockholm,
Sollentuna, Knivsta och Tierps
kommuner
Framtida grundvattennivåer i kustzonen till följd av stigande havsnivåer Sveriges geologiska undersökning (SGU) Länsstyrelsen Skåne, Länsstyrelsen
Halland, Statens Geotekniska Institut (SGI), Boverket
Geodata för klimatanpassning – implementering av sektorsmetadata i planeringskatalogen Statens Geotekniska Institut (SGI) Länsstyrelsen Skåne (via Länsstyrelsen Kalmar), SGU, MSB, SMHI, Skogs-
styrelsen,
Trafikverket,
Boverket, Lantmäteriet
Gestaltning av kustskydd i världsarvet Örlogsstaden Karlskrona Länsstyrelsen Blekinge Fortifikationsverket, SGI, SGU, Riksantikvarie-ämbetet, Länsstyrelsen Gotland, Region Gotland, Region Blekinge samt Karlskrona och Mörbylånga
kommun
Ett mer samlat grepp om risk- och sårbarhetsanalyser och klimat- och sårbarhetsanalyser Länsstyrelsen Kronoberg Länsstyrelsen Gävleborg, MSB, SMHI
Pilotprojekt för att undersöka möjligheten att implementera naturbaserade lösningar för att reducera klimatrelaterade risker vid trafik-infrastrukturprojekt Naturvårdsverket Trafikverket och SGI
Stickmyggor - vektorer i ett förändrat klimat Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA)

Naturvårdsverket, SMHI, Länsstyrelsen Skåne, Malmö kommun, Trelleborgs kommun, Helsingborgs kommun

Stranderosionskartering av Öland Sveriges geologiska undersökning (SGU) SGI, Länsstyrelsen Blekinge, Länsstyrelsen
Kalmar,
Länsstyrelsen
Gotland
Förstudie Climate Escape Room Länsstyrelsen Värmland Karlstad Universitet, SMHI, MSB, Riksantikvarie-ämbetet