Cirkulerat vatten kan lösa vattenbrist

Ett varmare klimat ökar risken för vattenbrist. Efter många år med vattenbrist och bevattningsförbud under sommartid har Simrishamn satsat på att hitta lösningar för att återvinna avloppsvatten. Tre reningsverk i kommunen är utrustade med extra reningssteg och kan därmed spara grundvatten genom att återvinna avloppsvatten och leverera cirkulerat vatten för flera olika användningsområden.

Efter flera års arbete står en plattform klar som ger möjlighet till cirkulerat vatten, det vill säga att återanvända renat avloppsvatten istället för att släppa ut det renade vattnet till havet. Det innebär att vattnet renas i flera olika steg efter den reguljära reningen i reningsverken.

Vi måste hushålla med grundvattnet. Vi vill visa att vi kan skapa bra vatten genom återbruk. Varje återvunnen kubikmeter avloppsvatten är en sparad kubikmeter dricksvatten, säger Stefan Blomqvist, avdelningschef för Teknik & projekt Österlen VA.

Siktet inställt på dricksvattenkvalitet

Reningsverken finns i Simrishamn, Kivik och Sankt Olof. Lösningarna ser olika ut och sker med olika tekniker i de tre verken, bland annat beroende på hur de är uppbyggda. Gemensamt är att filtrera bort mikroföroreningar som annars finns kvar såsom bakterier, virus och läkemedelsrester.

Kommunen och VA-bolaget arbetar med siktet inställt på att återvinna ända fram till dricksvattenkvalitet. Mer kortsiktiga mål är att använda renat avloppsvatten till toaletter, pooler, spolbilar och, när lagstiftning medger, till bevattning. Kommunen söker löpande tillstånd för fler användningsområden. Ett direkt resultat är också miljövinster då ökad rening minimerar utsläpp av miljöskadliga ämnen till havet. 

Vattenkiosk levererar återvunnet vatten

I Kivik kommer en så kallad vattenkiosk att öppnas där cirkulerat vatten används för första gången. I en mindre byggnad kan registrerade användare tanka vatten genom att kroka på slangar på uttagsventiler. Vattnet till vattenkiosken pumpas via ledningar från en särskild bassäng i reningsverket.

Bassäng medåtervunnet vatten vid Kiviks reningsverk
Efter rening med membranfilter i Kivik samlas det återvunna avloppsvattnet i en särskild bassäng. Foto Österlen VA

Det återvunna avloppsvattnet i Kivik har mycket hög kvalitet och ansvariga uppskattar att det är ett av världens bästa cirkulerade vatten.

Våra beslutsfattare förstod tidigt riskerna med vattenbrist. Detta är också ett samhällsprojekt där vi arbetar med lösningar för alla, inte enbart för de som är anslutna till VA-nätet, avslutar Stefan Blomqvist.

Läs mer om hur Simrishamn jobbar med cirkulerat vatten.