Beräkning av skyfall viktigt beslutsunderlag

I ett framtida klimat förväntas skyfall inträffa oftare och bli mer intensiva. Eftersom det är svårt att förutse exakt var skyfallen kommer att ske är kartläggning av känsliga områden ett viktigt planeringsunderlag. SMHIs konsulter kan ta fram kartor som visar var vattnet från kraftig nederbörd riskerar att samlas i till exempel en stad och orsaka problem med översvämningar och störningar för infrastruktur och fastigheter.

Översvämningskartering bygger på en inventering av den information som finns för det område du är intresserad av.

– En skyfallskartering ger en indikation på var samhället är sårbart och var åtgärder behöver sättas in, både för att förebygga översvämningar och i samband med ett skyfall. Det kan till exempel handla om att leda vattnet mot områden som är mindre känsliga för översvämning, berättar Amanda Olsson, produktansvarig, SMHI.

Att kartlägga var vatten samlas vid skyfall kan göras på olika detaljeringsgrad. SMHI arbetar med både översiktliga lågpunktskarteringarna och mer detaljerade tvådimensionella markavrinningsmodellerna. I modellerna beskrivs terrängen för området som ska karteras där hänsyn tas till markanvändning samt eventuella trummor och broar.

Regnmätning

En viktig aspekt av skyfallskartering är återkomsttid och varaktighet hos det karterade regnet. Ett regn med kort varaktighet ger en mindre total vattenvolym än ett regn med längre varaktighet, men den högre intensiteten kan i vissa fall ge en mer utbredd översvämning om vattnet inte hinner rinna undan. I SMHIs modeller kan regn med olika varaktighet och intensitet analyseras och utifrån historiska data och klimatscenarier hjälper SMHI till att dra slutsatser om framtida förhållanden.

Höga flöden i vattendrag

SMHI har även lång erfarenhet av att arbeta med översvämningar orsakade av höga flöden i vattendrag och höga havsnivåer. SMHI erbjuder tjänster från karläggning av utsatta områden till åtgärdsförslag i både nuvarande och framtida klimat. SMHI kan beräkna den kombinerade effekten av exempelvis ett skyfall vid höga flöden eller höga flöden vid höga havsnivåer.