Avsaltningsverk som klimatanpassningsåtgärd

Som en del i strategin för att hantera de ökande problemen med tillgång på dricksvatten har ett bräckvattenverk byggts i Herrvik på östra Gotland. Anläggningen togs i drift i somras och beskrivs som ett nytt exempel i SMHIs idébank för klimatanpassning.

Vissa områden på Gotland har länge haft problem med vattentillgång och vattenkvalitet. Katthammarsvik har varje sommar fått vatten i tankbilar till orten. Under sommaren 2015 kördes fyra tankbilar per dag, drygt femtio kubikmeter. 

För att trygga dricksvattenförsörjningen har ett bräckvattenverk för dricksvattenproduktion tagits i bruk på östra Gotland. Det är Sveriges första större bräckvattenverk. Vattnet ska räcka till de som idag har egna brunnar och till besökare. Vattenverket anses kunna försörja ungefär 2 000 personer med vatten i Katthammarsvik och Herrviksområdet.

Energikrävande process

Avsaltning är en energikrävande process eftersom havsvatten pressas genom små porer i ett membranfilter. Att använda det bräckta vattnet från Östersjön är en fördel, eftersom det har mindre mängd joner som tas bort, jämfört med salt havsvatten. För att producera el till den energikrävande processen har solceller installerats.

Nytt exempel på klimatanpassning

Bräckvattenverket på Gotland beskrivs nu som ett nytt exempel i idésamlingen för klimatanpassning, som byggs upp av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI. Idésamlingen syftar till att sprida erfarenheter och ge idéer för alla som arbetar med klimatanpassning.

Idésamlingen omfattar projekt kopplade till bland annat dagvatten, exempel på åtgärder för att minska risken för översvämningar, att bevara kulturhistoriska byggnader, och andra projekt för att säkra tillgången till dricksvatten.

Exempelsamlingen finns på Klimatanpassningsportalen som riktar sig till alla som arbetar med klimatanpassning, eller andra intresserade. Portalen är ett samarbete mellan 18 myndigheter.