Ändringar av grid för PMP/Change in grid for PMP

Ändringar av grid för PMP

En korrigering beträffande punkterna i PMP kommer att göras för att det skall överensstämma med motsavarande obearbetade modelldata. Det som sker är att hela fältet förskjuts ca ¼ gridruta, för de som använder GribAPI kommer inte att uppleva någon signifikant skillnad. Däremot om man har hårdkodat exakt fridpunkt för en bestämd position kommer det att bli skillnad.

Ändringen är planerad att genomföras under vecka 24, 2019

Change in grid for PMP

A correction of the points in the PMP will be made to match the corresponding unprocessed model data. The entire field is going to be displaced about ¼ grid square, for those who use GribAPI will not experience any significant difference. However, if you have a hard-coded point for a particular position, there will be a difference.

The change is planned to be implemented during week 24, 2019